تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۰۲۰۰۴۴۱                                    بسمه تعالی                                     
آگهی مزایده نوبت اول
بموجب پروندۀ اجرائی کلاسه ۰۲۰۰۴۴۱  مطروحه نزد شعبۀ دوّم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سلماس حکم به  فروش ماترک مرحومه اکرم زارعی یالقوزآغاجی و تقسیم بین وراث صادر شده و خودرو سواری تیبا به پلاک ۲۶۷ ق ۳۷ ایران ۳۷  مدل ۱۳۹۵ به مشخصات ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی واقع گردیده است.
یک دستگاه خودروی سواری سیستم سایپا تیپ تیبا مدل ۱۳۹۵ به رنگ سفید روغنی به ظرفیت جمعاً ۴ نفر به تعداد ۴ سیلندر ، بنزینی به شماره موتور m158374424 و به شماره شاسی nas811100G5730721  و خودرو دارای اصالت می باشد.
قیمت خودرو با توجه به وضعیت فیزیکی موجود آن و نظر به مدل سال ساخت آن در بازار فعلی مبلغ ۲۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان معادل ۲٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.
ملک موصوف در تاریخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۶ روزیکشنبه در ساعت ۱۱ در دفتر شعبۀ دوّم اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری سلماس از طریق مزایده حضوری به فروش خواهد رسید مزایده از قیمت  کارشناسی اعلامی شروع خواهد شد و بدیهی است از بین طالبین هرکسی بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد برندۀ مزایده اعلام خواهد شد کسانی حق شرکت در مزایده را خواهند داشت که در سامانه ثنا ثبت نام نموده و ده درصد مبلغ مورد مزایده را به شناسه واریز پرداخت قبل از شروع مزایده به واحد اجرای احکام مدنی تحویل نمایند که این ده درصد فی المجلس از خریدار (برنده مزایده) اخذ خواهد شد و مابقی ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده باید پرداخت شود و این مهلت یکماهه که از تاریخ مزایده شروع  خواهد شد قابل تمدید نبوده و به خریدار هیچ اخطاری جهت واریزی مابقی مبلغ ارسال نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ ظرف مهلت یکماهۀ مقرر، ده درصد اخذ شدۀ اولیه پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از مزایده به دفتر شعبۀ اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری سلماس مراجعه و با هماهنگی مدیر اجراء از ملک موضوع فروش بازدید و اطلاعات کسب نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی سلماس – پاشائی
شماره آگهی : ۱۴۰۲۳۵۴۶۰۰۰۰۰۹۸۴۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱۳۵۹۲۰۰۰۱۷۱۴۰۴۲
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سلماس

شرایط آگهی

اعلام نشده
یک دستگاه خودروی سواری سیستم سایپا تیپ تیبا

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.