تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول
دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه ۰۲۰۰۰۰۰۲ فی مابین زهرا پورکانی  امیر حسین محمدی خودروی معرفی شده  با اوصاف و مشخصات ذیل را روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ساعت ۱۰:۰۰ صبح از طریق مزایده نوبت اول به فروش برساند.
خودروی سواری پروتو gen2 مدل ۲۰۰۷ میلادی رنگ سرمه ای متالیک شماره انتظامی ۶۱ ل ۳۹۶ ایران ۷۵  شماره موتور ۲۳۳۸ و شاسی ۰۹۷۱۳۶ لاستیک ۰ درصد  دارای خط و خش و  فرورفتگی قیمت ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
لذا طالبین خرید می توانند ضمن ملاحظه  نظریه کارشناسی و بازدید از آن پیشنهاد خود را تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ قبل از ساعت ۱۰:۰۰صبح به دفتر اجرای احکام شعبه ارسال نمایند وبایستی حداقل  ۱۰درصد قیمت کارشناسی شده  (جهت دریافت شناسه به این واحد اجرا مراجعه نمایید)را به حساب سپرده دادگستری به شماره ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰ واریز وضمیمه پیشنهاد خود (درون پاکت درب بسته) به این اجرا تحویل نمایند ومابقی قیمت را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد ۱۰درصد قیمت کارشناسی  ترتیب اثر نخواهد داد وچنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد./
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان
عسکری
استان کرمان – شهرستان رفسنجان – میدان امیر کبیر – بلوار زیتون – دادگستری شهرستان رفسنجان کد پستی:۷۷۱۷۶۹۸۵۳۳ تلفن: ۲۶۰۷-۳۴۲۴۲۶۱۶-۰۳۴
شماره آگهی : ۱۴۰۲۲۱۴۶۰۰۰۰۳۱۰۷۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱۲۱۹۲۰۰۰۳۶۸۷۲۷۳
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودروی سواری پروتو gen2 مدل ۲۰۰۷ میلادی رنگ سرمه ای متالیک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.