تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
«آگهی مزایده  مرحله دوم »
دایره اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان  داراب  در نظر دارد برابر مفاد دادنامه شماره صادره از شعبه دوم  شورای حل اختلاف داراب یک دستگاه خودروی آر دی به شماره انتظامی ۳۷۸ص ۱۶ ایران ۶۵ مدل ۱۳۸۴  رنگ سبز یشمی متعلق به آقای محمدتقی اسکندری  را با قیمت پایه ۴۸۵۰۰۰۰۰۰ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ۱۴۰۲/۰۶/۲۶راس ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده:
مزایده فوق با قیمت پایه  شروع می شود.
۲- مورد مزایده به هرکس که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.
۳- دایره اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد اختیار قانونی دارد.
۴- هر کس مایل به خرید باشد می تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.
۵- ده درصد قیمت آن از شخص برنده فی المجلس دریافت می گردد مابقی پس از ۲۰ روز از تاریخ مزایده بایست پرداخت گردد در صورتیکه برنده مزایده از  پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید  مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
شماره آگهی : ۱۴۰۲۱۲۴۶۰۰۰۰۲۰۲۹۱۴
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۸۸۶۷۷۰۰۲۲۷
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان داراب

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یک دستگاه خودروی آر دی مدل ۱۳۸۴ رنگ سبز یشمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.