تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده خودرو(نوبت دوم)
به موجب دادنامه شماره ۱۳مورخ۱۳۹۸/۰۱/۲۰صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواد یک تهران و پرونده اجرایی به کلاسه ۹۹۰۰۵۹۱ث ج محکوم علیه مرحوم آقای محمدحاذقیان فرزندابراهیم محکوم است به پرداخت: ۱)تعداد۲۰۲عددتمام سکه بهارآزادی۲)پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰تومان بابت هزینه کارشناسی ۳) مبلغ ۶۵۶۲۵۰۰۰تومان بابت هزینه اجرا در حق محکوم له خانم مریم حقیقت پور فرزندرمضانعلی که حسب درخواست محکوم له درراستای وصول محکوم به وهزینه های کارشناسی ونشرآگهی ونیم عشردولتی مذکوراموال محکوم علیه شامل: خودروبه شماره انتظامی ۲۶د۲۶۷ایران۳۳متعلق به مرحوم آقای محمدحاذقیان فرزندابراهیم می باشد.
از طریق پلیس راهور به موجب نامه شمارۀ ۷۳مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ وپیرونامه شماره ۷۷۰مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸توقیف شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد : الف )مشخصات خودرو: خودروبصورت موتورخاموش رویت شد باطری ندارد اصل براصالت موتوروگیربکس میباشدخوردگی وخظ وخش دربدنه خودرودارد قفل درب موتورخراب میباشدلذامحفظه موتوررویت نشدفرورفتگی روی درب موتور بصورت تعمدی رویت شد مدارک بیمه رویت نشدمی باشد.ازطریق پلیس راهورتوقیف گردیده است.
ب )معاینه ومشاهدات محلی: نوع سواری پراید تیپgtxiمدل۱۳۸۶ رنگ نوک مدادی ۲محور۴چرخ ظرفیت ۴نفر-شماره موتور: ۱۹۴۹۸۴۹وشماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۶۳۳۲۰۷۵sمی باشد. لاستیکها۵۵% آدرس پارکینگ :تهران-بلوارابوذر-پل پنجم-مسلم شمالی-کوچه فیض آبادی-پلاک۳۱ می باشد. نظریه کارشناسی: باتوجه به وضعیت ظاهری خودرو.کارکردومدل خودرو برنداتومبیل وشرایط روزحاکم ارزش اتومبیل درروزبازدید به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال (معادل پانصدمیلیون ریال) ارزیابی وقیمت گذاری می گردد. لذامقررشد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۲از ساعت ۸ الی ۸/۳۰ با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع اطاق ۱۱۵ واقع در خیابان نبرد جنوبی – جنب شهرداری منطقه ۱۴ بفروش برسد. لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بر عهده برنده مزایده میباشد. دادورزشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران-سلیمی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۵۷۰۲۸
شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۰۲۰۲۵۰۱۳۰۷
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران/قدیم

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
سواری پراید تیپgtxiمدل۱۳۸۶ رنگ نوک مدادی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.