تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در پرونده کلاسه ۹۶۲۸۰۱ ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائیه له شرکت هم اندیشان توسعه البرز با مدیریت علی اکبر ستاری علیه محمدحسین ستار به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ صادره از شعبه ۴ شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به استرداد یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی ۹۱ ب۹۱۳-۸۶ ( که به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی گردید.)و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ به مبلغ ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ریال و همچنین هزینه دادرسی به مبلغ ۴۳۰/۰۰۰ ریال و هزینه کارشناسی در چهار مرحله به مبلغ۹/۵۰۰/۰۰۰  ریال در حق خواهان ونیم عشر دولتی به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال درحق دولت صادرگردد، که در اجرای مفاد اجرائیه اموال محکوم علیه به شرح ذیل توقیف گردیده است.
توقیف یک دستگاه خودرو سواری لیفان تیپ x50 ،مدل ۱۳۹۵، به رنگ سفید به شماره انتظامی ۱۲ ن۵۴۳ -۸۲ ایران و شماره شاسی ۱۰۴۰۶۷ ،نوع سوخت:بنزین ،سپر جلو و عقب سمت چپ خط و خش دارد و لبه چراغ جلو سمت چپ ترک دارد.
*نظریه کارشناسی*
برابر بررسیهای بعمل آمده ارزش خودرو توقیفی به ارزش کل ۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(معادل صد وهفتاد و پنج میلیون تومان) برآورد گردیده است.
این اجرا در نظر دارد اموال توقیفی مورد نظر  را از طریق مزایده حضوری از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری قائم شهر به فروش برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.از برنده مزایده ۱۰ درصد بهای مورد مزایده فی المجلس و مابقی ظرف مهلت یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی بهای اموال اقدام نشود مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر سایر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد متقاضیان می توانند ظرف ۵ روز قبل از موعد مزایده جهت رویت اموال و هماهنگی به این اجرا مراجعه نمایند.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۷۴۶۰۰۰۰۲۶۱۳۹۷
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۱۲۳۴۸۰۲۸۰۱
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قائم شهر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه وانت پیکان و توقیف یک دستگاه خودرو سواری لیفان تیپ x50 ،مدل ۱۳۹۵، به رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.