تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

درنظر دارد، موضوع تهیه، ساخت، حمل، نصب و راهاندازی لولههای ارتباطی از انشعاب اصلی به کابینهای رباتیک و رویه دستی (سه خط) در سالن رنگ شماره یک شرکت سایپا، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای دارای رزومه کاری مرتبط، میتوانند با توجه به موارد ذیل، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
-مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
– محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا

شرایط آگهی

هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، که به یکی از دوصورت:الف-واریز به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز در کلیه شعب بانک پاسارگاد (در اینصورت ارائه اصل فیش بانکی الزامیست)تضمین شرکت در مناقصه: به صورت چک شرکتی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ویا ضمانتنامه بانکی/نقدی به مبلغ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص)"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
tenders
تهیه، ساخت، حمل، نصب و راهاندازی لولههای ارتباطی از انشعاب اصلی به کابینهای رباتیک و رویه دستی (سه خط) در سالن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.