تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی«مزایده اموال منقول – نوبت اول»
یک دستگاه فرز شیارزن مستهلک و فرسوده  مارک Adolf Aldinger به شماره سریال ۴۸۴۱۹  که این دستگاه دارای جلو برنده چوب می باشد
در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه ۹۹۰۱۵۸۵/ج ۱ با موضوع محکومیت محکوم علیه صنایع چوب گازر  به پرداخت مبلغ ۶۳/۴۵۰/۰۰۰ریال وهمچنین به موجب درخواست اجرای حکم به شماره ۹۷۱۴۱۷۳۲ دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت    مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت دستمزد کارشناس در حق محکوم له آقای  صمد پورعبداله  و پرداخت مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال هزینه نیم عشر اجرایی در حق دولت؛ در راستای استیفاء محکوم به،  یک دستگاه فرز شیارزن مستهلک و فرسوده ، مارک Adolf Aldinger به شماره سریال ۴۸۴۱۹  که این دستگاه دارای جلو برنده چوب می باشد متعلق به محکوم علیه توقیف؛ اموال موصوف پس از کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین پرونده و عدم اعتراض به نظریه کارشناسی از سوی متداعیین در فرجه قانونی و با رعایت ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی که به شرح آتی توسط کارشناس مربوطه کارشناسی و برآورد قیمت شده است و بفروش گذاشته میشود
موضوع: پرونده کلاسه ۹۹۰۱۵۸۵ محکوم له :آقای صمد پور عبداله محکوم علیه :شرکت صنایع چوب گازر به آدرس : تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج،خیابان بیست و یکم پلاک ۳ شرکت صنایع چوب گازرعزیمت  و از یک دستگاه فرز شیارزن مستهلک به شرح ذیل بازدید و ارزش گذاری بعمل آمد : ۱- یک دستگاه فرز شیارزن مستهلک و فرسوده  مارک Adolf Aldinger به شماره سریال ۴۸۴۱۹ که این دستگاه دارای جلو برنده چوب می باشد . توقیف می باشد. ارزش دستگاه به شرح فوق الذکر با در نظر گرفتن جمیع جهات و ارزش عادله جهت قیمت پایه مزایده برابر با پنجاه میلیون ریال (ریال ۵۰/۰۰۰/۰۰۰) معادل با پنج میلیون تومان (تومان ۵/۰۰۰/۰۰۰) می باشد.
با توجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱/۰۰ الی ۱۱/۱۵ صبح تعیین و محل برگزاری مزایده اتاق مزایده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائی شهید مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح میباشد؛ کسانیکه که قصد شرکت در جلسه مزایده دارند می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی در وجه شرکت کننده واریز و به واحد مزایده تحویل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذکور در قالب پول نقد و یا کارت عابر و … اجتناب نمایید)؛ برنده مزایده موظف است باقمیانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه در راستای ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت نماید در غیر این صورت، از محل ده درصد تودیع شده بدواً هزینه های انجام شده اخذ و الباقی بنفع دولت ضبط میگردد؛ متقاضیان شرکت کننده در مزایده میتوانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به واحد مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازدید از مال مورد مزایده در ساعات اداری فراهم گردد. ضمنا کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند و … بر عهده خریدار می باشد.(لازم به ذکر است که استرداد قبض سپرده مذکور به شرکت کننده پس از ده روز انجام می شود)
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۵۶۴۲۱
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۲۱۶۳۴۰۰۳۵۶
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه فرز شیارزن مستهلک و فرسوده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.