تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خرید ، نصب و تکمیل سیستم و جانمایی دوربین های مدار بسته اماکن شهرداری صدرا
در نظر دارد مناقصه عمومی خرید ، نصب و تکمیل سیستم و جانمایی دوربین های مدار بسته اماکن شهرداری صدرا بر اساس بر آورد و مشخصات قید شده در اسناد مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
برآورد اولیه کل: مبلغ ۱۰٫۰۹۰٫۸۰۶٫۰۰۰ ریال
تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد

شرایط آگهی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 505.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل ۳ ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب ۱۰۰۸۳۰۶۷۰۰۸۸ بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد.خرید اوراق مناقصه: مبلغ 1.500.000 ریال به حساب ۱۰۰۸۰۵۸۹۱۴۱۲ نزد بانک شهر در سامانه ستاد ایران می باشد سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شدهزینه درج آگهی نوبت اول و دوم بر عهده برنده مناقصه می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
tenders
خرید ، نصب و تکمیل سیستم و جانمایی دوربین های مدار بسته اماکن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.