تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

موضوع مناقصه : پیمان خدمات عمومی و فنی منطقه مرکزی بصورت حجمی
مبلغ برآورد مناقصه : ۱۵۷/۷۷۷/۹۴۴/۱۳۱ ریال

محل و مکان اجرای : مرکز منطقه، مرکز انتقال نفت اراک و تأسیسات ملایر محل و مکان اجرای کار بخشهای فنی: مرکز منطقه، مراکز انتقال نفت رازان، شازند و ازنا، تأسیسات قم، ملایر و همدان و فشارشکنهای شهیدمهدوی و شهید میرزایی، ۸ ایستگاه مخابراتی (چمن سلطان، دره بید، آقداش، راهجرد، سمنگان، قاقان، ازنا و مستوفی) ، ساختمان مخابرات پالایشگاه شازند، ۴۲ ایستگاه حفاظت از زنگ و کلیه مسیرهای خطوط “۱۰، “۱۲ ، “۱۸، “۲۴ و “۲۶ تابع منطقه
مدت اجرای کار: یکسال

شرایط آگهی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 543/895/538/6 ریال بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا 11 2002 6871 0104 0041 0100 26 IR بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد ضمنا" تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد .ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته فعالیت خدمات عمومی (کد4) یا خدمات فضای سبز(کد5) و رشته تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات (کد2) یا امور بهره برداری از تأسیاست (کد7) الزامی میباشد.ارائه گواهی تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامیست.
tenders
پیمان خدمات عمومی و فنی منطقه مرکزی بصورت حجمی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.