تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۹۸۰۴۰۹۲ یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس TU5 مدل ۱۳۹۳ بشماره انتظامی ایران ۱۷ – ۵۷۵ م ۱۸ بشماره موتور ۱۳۹B0077879 و شماره شاسی NAAN11FCXFK825367 متعلق به آقای حامد ترابی قولنجی که طبق نظر مورخ ۱۴۰۰/۱۰۲۲ کارشناس رسمی خودروی مزبور به رنگ سفید نوع سوخت بنزین دارای چهار سیلندر و چهار درب و دو محور که در زمان بازدید گلگیر عقب سمت چپ در اثر تصادف نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد . در قسمت انتهائی سمت چپ درب موتور پریدگی رنگ دارد که به علت عدم دسترسی به کلید خودرو بصورت موتور خاموش بازدید و به مبلغ دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است که از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ در پارکینگ امین انتظام ارومیه از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه ۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۱۳۰۵۲۰۰۰۳۹۱
شماره پرونده : ۱۳۹۸۰۴۰۱۳۰۵۲۰۰۳۷۱۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس TU5 مدل ۱۳۹۳

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.