تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
مزایده اموال منقول  به موجب  اجرائیه شماره ۱۴۰۰۶۸۴۲۰۰۰۰۴۳۸۱۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی تهران مبنی بر فروش یک دستگاه خودروی ۲۰۶ که درراستای فروش شش دانگ خودروی مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است:مشخصات وسیله نقلیه بر اساس سوابق شماره گزاری:
سواری پژو ۲۰۶ رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۸ به شماره موتور ۱۴۱۸۸۰۳۵۴۷۵ و شماره شاسی ۰۷۲۵۳۴ به شماره پلاک ۲۷ ط ۶۳۱ ایران ۵۵ که اصالت خودرو مثبت ارزیابی میگردد بدنه خودرو خوردگی دارد گلگیر جلو چپ تعویض می باشد درب جلو چپ رنکپپگ شدکپگی دارد (از ناحیه جلو تصادف داشته است)آج لاستیک ها در حدود ۷۰ درصد می باشد.در ضمن طبق استعلام بعمل آمده بیمه نامه خودرو تاتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ و خودرو دارای ۲/۹۳۱/۰۰۰ریال خلافی پرداخت نشده دارد.محل پارک خودرو تهران خ ایرانشهر نبش طالقانی پارکینگ مکانیزه ایرانشهر
مقرر گردی:
شش دانگ خودروی مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸از ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۰۰ در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه به ترتیب بمبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره ۲۱۷۱۲۹۹۰۰۸۰۰۵  به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت ۱۰ درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، خودروی مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید خودرو موصوف را دارند می توانند ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد .
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۴۸۰۲۸
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۰۹۱۶۱۰۰۸۴۸
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش سواری پژو ۲۰۶ رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۸

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.