تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

واگذاری امور خدماتی به پیمانکار
برآورد اولیه: مبلغ ۷۳٫۹۲۹٫۸۳۳٫۸۷۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 3.696.491.694 ریال که باید به حساب شماره 0111711289001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساوه واریز و یا ضمانتامه بانکی در وجه شهرداری ساوه باشد شهرداری در رد یک یا کلیه پشنهادها رسیده مختار است ... رجوع شود به اصل آگهی
tenders
واگذاری امور خدماتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.