تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

« آگهی مزایـــده ( نوبــت دوم ) »
با توجه به اینکه در جلسة مزایدة مورخة ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ هیچ گونه تقاضائی برای خرید مال مورد مزایده بـه واحد اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستــری شهرضا واصل نشد و محکومٌ له تقاضای تجدید جلسة مزایده را نـموده است .واحد اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستــری شهرضا در نظر دارد در ارتباط با پروندة کلاسة ۰۰۰۰۰۷۶اجرا ح۱ تعداد ۲۴ عدد مخزن فلزی فاقد شاسی مخصوص حمل مواد نفتی متعلق و موجود در کارخانه واگن سازی کوثر ( شهرضا شهرک صنعتی رازی ) که با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری ، ارزش واقعی مخزن ها به قیمت روز و همچنین استهلاک سالیانه قیمت هر یک از مخازن مورد نظر ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قیمت تعداد ۲۴ عدد مخازن فلزی جمعاً به مبلغ کل ۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( یکصد میلیارد و هشتصد میلیون ریال) ارزیابی گردیده است را از طریق مزایده به فروش رساند. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد و قبول نموده است به فروش می رسد . در صورتی که مامور اجرا ؛ پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد ، برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی وجه مزایده با تشخیص مامور اجرا حداکثر ظرف مدت یک ماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد . در صورتیکه برندة مزایده ، در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپردة او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . از کسانیکه مایل به شرکت در جلسة مزایده می باشند دعوت می شود در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستــری شهرضا حضور به هم رسانند . ضمناً متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته ، از خصوصیات و مشخصات مال مذکور در نظریة کارشناس مطلع شوند و در مدت ۵ روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی که آگهی شده را ملاحظه نمایند ./ر
تذکرات:
۱- مزایده در رأس ساعت مقرر ( ۱۱ صبح ) در اتاق شماره ۲۱۱ اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرضا برگزار می گردد و تاخیر به هر نحو و به هر دلیل قابل قبول نمی باشد .
۲-خریداران و شرکت کنندگان در مزایده می بایست ثبت نام در سامانه ثنا انجام داده باشند و تصویری از برگ ثبت نام به همراه اصل کارت ملی و شناسایی خود را همراه داشته باشند .
۳- شرکت کنندگان در مزایده و خریداران می بایست طی لایحه ای درخواست خود مبنی بر خرید مال و آگاهی داشتن از شرایط ، قیمت و توصیف مال مورد مزایده را به اجرای احکام اعلام نمایند .
۴- خریداران می بایست قبل از حضور در جلسه و حداکثر یک روز قبل از آن ؛ ۱۰ درصد پایه مزایده را به مبلغ  ——– به شماره شبا حساب سپرده دادگستری استان اصفهان به شماره ir110100004061012907670593  با شناسه پرداخت——-  واریز نمایند و اصل فیش واریزی که به تایید امور مالی دادگستری شهرضا رسیده را همراه داشته باشند .
محمودعلی نژاد
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۷۴۱۴۲
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۰۱۰
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
تعداد ۲۴ عدد مخزن فلزی فاقد شاسی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.