تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

(((آگهی فروش اموال منقول )))
بموجب مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی حسب در خواست وکیل بانک سپه آقای حمزه جوانمرد  یک دستگاه خودرو زانتیا  به شماره انتظامی ۱۳ب۹۲۶ایران ۳۱ رنگ سفید مدل ۱۳۸۸با شماره موتورو شماره شاسی۱۵۱۲۲۸۸۱۸۱۲۹۹ Sسالم و بدون رنگ متعلق به آقای عظیم فلاح  درخصوص پرونده کلاسه۰۰۰۰۸۳۰ با در نظر گرفتن شرایط زیر به مزایده گذارده می شود.
۱- با توجه نظریه کارشناس رسمی دادگستری  بهای خودرو موصوف مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تعیین گردیده است و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
۲-مراسم فروش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ ساعت ۹ الی ۱۰ صبح با حضور نماینده محترم دادسرا در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری الشتر برگزار می گردد.
۳- هرکس که مایل به شرکت در مزایده است می تواند با مجوز قبلی از این اجرا از خودرو موصوف بازدید نماید.
۴-ده درصد از قیمت پیشنهادی نقدا”دریافت ومابقی ده روز پس از مراسم مزایده دریافت می شود –چنانچه برنده مزایده پس از تنظیم صورتجلسه به هرعنوانی از نظر پیشنهادی خود عدول نماید مبلغ ده درصد وصول شده به نفع دولت ضبط وبه حساب در آمد دادگستری واریز خواهد شد/.
محمد کرم سیفی  – مدیر اجرای احکام حقوقی الشتر
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۶۴۶۰۰۰۰۱۲۳۴۴۸
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۶۶۵۶۰۰۰۲۴۱
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان الشتر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو زانتیا  به شماره انتظامی ۱۳ب۹۲۶ایران ۳۱ رنگ سفید مدل ۱۳۸۸

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.