تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
بموجب دادنامه شماره ۱۶۷۸-۹۶ و اجرائیه ۳۰۰۱۷۷-۹۶ صادر شده در پرونده کلاسه ۹۵۱۷۱۶  شعبه اول دادگاه عمومی بخش سامن ؛موضوع پرونده اجرایی کلاسه های ۹۶۰۱۱۴ /اجرا  محکومٌ علیه  حسین روستائی  محکوم است به پرداخت مبلغ محکوم به  در حق محکوم لها، نظر به معرفی اموال از سوی محکوم له و ارزیابی آن توسط کارشناس بشرح زیر لذا  از ساعت  ۰۹ ا لی ۰۹/۱۵  صبح مورخه  ۱۴۰۰/۱۲/۰۲در محل اجرای احکام مدنی سامن مزایده برگزار می شود؛مزایده از قیمت پایه کارشناسی ۲۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال شروع می شود و به هر شخص که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. در ضمن وفق ماده ۱۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که خریدار در مهلت تعیین شده مبادرت به پرداخت الباقی مبلغ ننماید، مبلغ ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
رییس حوزه قضایی سامن – محمد رحیمی
مشخصات ملک تعرفه شده:
۱- یک دستگاه موتور سیکلت مدل ۱۳۸۹ قرمز رنک، سیستم جت رو CDI  با شماره موتور ۱۳۲۹۸۴ و شماره بدنه ۲۰۲۵۸
توضیحات: با توجه به اینکه موتورسیکلت فوق از قسمت موتوری، فنی، ظاهری و چرخها دارای نواقی بوده به همین علت جهت رفع نقص و راه اندازی حدوداً پنج میلیون تومان هزینه دارد.
رونوشت : پاسگاه  حسین آباد  جهت الصاق در محل اموال
تابلو اعلانات
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۸۴۶۰۰۰۰۱۲۰۵۴۷
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۸۱۳۸۳۰۰۲۹۷
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش سامن

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه موتور سیکلت مدل ۱۳۸۹ قرمز رنک، سیستم جت رو CDI 

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.