تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده فروش اموال منقول (نوبت اول)
در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۳۸ اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان دهگلان محکوم علیه پرونده به پرداخت مبالغی درحق محکوم له و ۵درصد محکوم به بابت نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم گردیده است.در راستای اجرای حکم و بر اساس قیمت کارشناسی حکم اموال مشروح ذیل توقیف گردیده که بر اساس قیمت کارشناسی و در تاریخ ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد.
اموال ذیل از طریق مزایده عمومی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف (مستقر در دادگستری)به فروش می رسد.قیمت پایه از بهای ارزیابی شده توسط کارشناس شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. شرکت کنندگان باید قبل از مزایده ده درصد مبلغ را به صندوق دادگستری واریز و در صورت برنده شدن نسبت به پرداخت مابقی آن ظرف مهلتی که از سوی واحد اجرای احکام معین می شود و از یک ماه تجاوز نخواهد کرد اقدام نماید.در غیر اینصورت ۱۰ درصد تودیع شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. ضمنا شرکت کنندگان می توانند ۵روز قبل از مزایده از اقلام توقیف شده بازدید نمایند. مشخصات اموال :
۱-دو عدد بوجای سیار که مستعمل فاقد رنگ ،جمعاً به ارزش ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲-یک عدد بوجای سیار که مستعمل رنگ سبز،به ارزش ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳-یک عدد لوله جمع کن ۱۰ کیلومتری مستعل-نارنجی رنگ-فاقد وسایل جانبی ، به ارزش ۷۰/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳-یک عدد نوار نقاله آبی رنگ که مستعل دارای موتور و گیربکس به ارزش ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
*ارزیابی و برآورد قیمت اموال با عنایت به موارد فوق توسط کارشناس منتخب دادگستری مبلغ ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشتاد و هشت میلیون تومان) در تعیین شده است .
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دهگلان-ژیلا سیف پناهی
بخش دهگلان
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۸۴۶۰۰۰۰۱۰۵۲۵۰
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۸۷۶۸۳۰۰۰۲۹
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دهگلان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش دو عدد بوجای سیار که مستعمل فاقد رنگ  – یک عدد بوجای سیار که مستعمل رنگ سبز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.