تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده کلاسه فوق نیابت صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بستان آباد محکوم له آقای ایرج علیزاده زنوز با وکالت اکبر واحدی قره بابا علیه ۱-مجتمع فولاد پارسیان با وکالت خانم اکرم کریمی۲- آقای سعید مظفری محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت مبلغ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی درحق محکوم له و پرداخت مبلغ ۱٫۷۵۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید ۱۰%  از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف ۵روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
۱- سه دستگاه الکترو موتور به ظرفیتهای ۵۵ کیلووات، ۴۸۰ کیلووات و ۶۳۰ کیلووات از قرار هر کیلووات ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال جمعا به ارزش ۶٫۰۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲- دو دستگاه گیربکس(یک دستگاه همدور سه محور و یک دستگاه عمومی) جمعا به وزن تقریبی ۶ تن از قرار هر کیلو ۸۰۰٫۰۰۰ ریال جمعا به ارزش ۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳- تعداد ۴ عدد رولر بیرینگ شماره MBW33 23052 داخل کارتن برند DKFL جمعا به ارزش ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴- تعداد ۱۲ عدد رولر بیرینگ شماره MBW33C3 24036 داخل کارتن جمعا به ارزش ۱٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵- تعداد ۴ عدد رولر بیرینگ شماره MBW33C3 23036 داخل کارتن برند DKFL جمعا به ارزش ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶- تعداد ۲ دستگاه کولر ۴۰۰۰۰ تولید شرکت سرماساز جمعا به ارزش ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد قیمت دستگاه این ارزیابی براساس کیفیت وضعیت ظاهری تجهیزات انجام شده است(در زمان مزایده محکوم علیه مکلف است که صحت عملکرد اقلام را به رویت برنده مزایده و یا محکوم له برساند)
۷- چهار دستگاه الکترو موتور مستعمل جریان مستقیم به ظرفیت ۶۰۰ کیلووات و ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ دور و ولتاژ۷۲۰ ولت ساخت شرکت AEG از قرار هر دستگاه ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جمعا به ارزش ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۸- یک دستگاه الکترو موتور مستعمل جریان مستقیم به ظرفیت ۴۸۰ کیلووات ولتاژ۵۰۰ ولت ساخت شرکت آلستوم(وزن ۲۹۰۰ کیلوگرم) به ارزش ۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد قیمت دستگاه این ارزیابی براساس کیفیت وضعیت ظاهری تجهیزات انجام شده است(در زمان مزایده محکوم علیه مکلف است که صحت عملکرد اقلام را به رویت برنده مزایده و یا محکوم له برساند)
* صرفنظر از ارزش اولیه اقلام، با عنایت به وضعیت جاری بازار، ارزش موارد فوق با شرایط موجود جمعا به میزان ۴۲٫۰۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل چهار میلیارد و هجده میلیون تومان ارزیابی میگردد./
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اشتهارد-مهدی محمدی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۱۶۳۸۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۰۹۲۰۰۰۳۲۸۵۰۰۷
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش سه دستگاه الکترو موتور به ظرفیتهای ۵۵ کیلووات، ۴۸۰ کیلووات و ۶۳۰ کیلووات – دو دستگاه گیربکس(یک دستگاه همدور سه محور و یک دستگاه عمومی) جمعا به وزن تقریبی ۶ تن

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.