تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول-نوبت اول
به موجب پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۱۷صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان اهواز لها: سیما امیری ثانی وعلیه بهزاد خالقی ک با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به در خواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرایی یک خط تلفن ثابت  یک دستگاه خودرو ۲۰۶متعلق به نامبرده می باشد،ازسوی این اجراتوقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱از ساعت ۹ الی۱۰در محل اجرای احکام مجتمع خانواده از طریق مزایده بفروش می رسد، مزایده ازمبلغ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهدشدده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف یک هفته از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدارمنتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدمی گرددکلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:خودرو ۲۰۶ به شماره انتظامی ۶۴ ق ۹۴۷ ایران ۱۴ مدل ۱۳۹۰ و رنگ سفید روغنی .شماره شاسی :۴۱۱۲۲۰ و شماره موتور:۱۳۸۸۹۰۰۲۶۸۷ و تعدادچرخ ها ۴عدد و دومحور و ۴سیلندر .نوع سوخت بنزین میباشد .اطاق و بدنه دارای خط و خش و داشبورد مستعمل و صندلی و تودوزی مستعمل و خودرو در پارکینگ و موتور خاموش میباشد.دیفرانسیل سالم وگیربکس سالم وتایرها۶۰ درصد.نقایص ظاهری:سپرجلوسمت راست دارای آثاربرخوردوگلگیر جلو و عقب راست وگلگیرعقب چپ زیرچراغ دارای آثاربرخورد و رنگ آمیزی دارد.و ازتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹در پارکینگ متوقف میباشد.باتوجه به وضعیت ظاهری و فنی و مدل و ساخت خودرو و نوسانات قیمت و بی ثبات بازار معاملات خودروی فوق به میزان ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان معادل صدوچهل وپنج میلیون تومان برآورد گردیده است.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۱۶۳۷۵۸
شماره پرونده : ۸۸۰۹۹۸۶۱۱۱۲۰۰۳۹۱
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده دادگستری شهرستان کرج

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش  یک خط تلفن ثابت – یک دستگاه خودرو ۲۰۶

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.