تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده منقول نوبت دوم
به موجب پرونده کلاسه فوق الذکر شعبه دوم اجرای احکام مدنی مطروحه در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوی در خصوص دعوی محکوم له:آقای علی خضر لو بطرفیت محکوم علیه:آقایان علی ممقانی آزاد و رضا القاضی و محسن مهریزی که توقیف اموال محکوم علیه به شرح ذیل صادرگردیده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی خودروبه شرح ذیل اعلام گردیده است.
ارزیابی ماشین آلات به شرح ذیل:
۱-دودستگاه دیگ آب گرم بدون اتصالات و تابلو برق بدون کارکرد که امکان تست آنها مبنی بر سالم و یا معیوب بودن آنها میسر نمی باشد به شماره سریال ۱۴۶۸ / ۱۴۶۹ ساخت شرکت کنترل مدار صنعت هر کدام به ظرفیت یک میلیون کیلو کاری بر ساعت و فشار کاری ۶ بار و سال ساخت ۰۴ / ۱۳۹۲ و
قیمت هر کدام به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ / ۱ریال ( یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال) و جمع دو دستگاه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۲ ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون ریال) تعیین گردیده است
۲-یک دستگاه دیگ بخار بدون اتصالات و تابلو برق بدون کار کرد که امکان تست مبنی بر سالم و یا معیوب بودن آن میسر نمی باشد برآورد گردیده است. به مشخصات ذیل: دیگ بخار بشماره سریال ۱۴۷۱ ساخت شرکت کنترل مدار صنعت به ظرفیت دویست کیلوگرم برساعت و فشار کاری ۶ بار و سریال ۰۴ / ۱۳۹۲
مبلغ کارشناسی دیگ فوق ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۵۰(پانصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی گردیده است.
مال موصوف روز سه شنبه مورخه ۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ ساعت  ۳۰ / ۱۰ الی ۱۱صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی به فروش خواهد رسید. طالبین می توانند مطابق ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است از ملک مورد نظر بازدید نموده و پیشنهاد خود را با تودیع ده درصد مبلغ پایه به شناسه اعلامی در روز مزایده واریز و شبای ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۵۰۱۲۹۰۷۵۸۱۱۸۶ ir خوی واریز و تسلیم این اجرا نمایند. برنده ی مزایده ملکف است ما بقی ثمن معامله را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده واریز در غیر این صورت سپرده واریزی بعد از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مزایده به صورت کتبی بوده است. جهت دریافت شناسه برای شرکت در مزایده و پرداخت ده درصد مبلغ قیمت پایه صبح اول وقت اداری روز مزایده در دفترشعبه اتاق شماره ۸ حاضر شوید.
نوروزی – مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۵۴۶۰۰۰۰۱۶۸۷۶۱
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۴۴۳۵۳۰۰۰۸۶
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
دودستگاه دیگ آب گرم بدون اتصالات و تابلو برق بدون کارکرد ـ یک دستگاه دیگ بخار بدون اتصالات و تابلو برق بدون کار کرد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.