تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کلاسه ۹۹۰۱۳۹۸اجرای الف ج محکوم علیهما زهرا زارع فرزند حسین قلی و محمد علی کریمی فرزند رسول جهت استیفاء محکوم به (اقساط)مبادرت به معرفی و توقیف اموال خود شامل شش دستگاه بخاری شومینه گاز سوزمارک گرمان گاز ارژین ۲۸۰ نموده که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض مانده است به شرح ذیل توصیف وهر دستگاه به مبلغ ۳۱/۳۲۱/۵۰۰ریال جمعا شش دستگاه  به مبلغ ۱۸۷/۹۲۹/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است از طریق مزایده حضوری با حضور و نظارت نماینده دادستانی در روزیک شنبه مورخه۱۴۰۰/۱۲/۰۱از ساعت ۹/۳۰تا ۱۰/۳۰در محل اجرای احکام مدنی مرودشت بفروش خواهد رسید کسانی که در روز مزایده بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده و ده درصد قیمت پیشنهادی می المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد طالبین میتوانند با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده در محل توقیف واقع در شهرک مهدیه لوازم خانگی ومبلمان سلطانی بازدید نمایند /
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۴۱۴۶
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۳۵۲۰۱۰۰۵۷۴
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
شش دستگاه بخاری شومینه گاز سوز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.