تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به موجب نیابت اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان اصفهان در پرونده  ۰۰۰۰۸۶۴ این اجرا  محکوم علیه میثم بابائی طاقانکی محکوم به پرداخت ۷۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خانم زهرا پناهی جاروبی و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت گردیده است  ،درراستای استیفای محکوم به، خودرو قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی توصیف و ارزیابی شد و مقرر گردید از طریق مزایده راس ساعت:۱۰:۰۰ روز چهارشنبه  مورخ:۱۴۰۰/۱۲/۰۴ در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد با حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ۱۰% قیمت پایه مورد مزایده را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. این آگهی برای یکبار در روزنامه الکترونیک منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم به استثنا محکوم علیه پرونده آزاد است ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند.مشخصات مال مورد مزایده: یک دستگاه سواری پژو آر دی به شماره انتظامی ۹۵۱ س ۲۵ ایران۷۱ به شماره موتور ۲۲۲۲۷۹۱۳۸۴۹ و شماره شاسی ۷۹۷۱۵۸ مدل ۱۳۷۹ به رنگ سبز روغنی. خودرو از نظر وضعیت ظاهری و بدنه تقریبا سالم میباشد گلگیر عقب و درب عقب سمت راست درب صندوق عقب زدگی دارد شیشه ها سالم میباشد سقف در چند نقطه دارای آثار تو رفتگی میباشد سپر و چراغ خطر جلو سمت چپ شکسته است.دارای مبلغ ۲/۴۲۰/۰۰۰ریال خلافی دارد.لاستیک ها فرسوده حدود سی درصد میباشد تا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ دارای بیمه میباشد.با توجه به اینکه سوئیچ خودرو در دسترس نبود امکان تست فنی مقدور نگردید.با توجه به موارد فوق الذکر قیمت خودرو در بازار فعلی به میزان ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد میگردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۱۹۷۰۹۶
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۳۵۲۲۰۰۵۰۴
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه سواری پژو آر دی مدل ۱۳۷۹ به رنگ سبز روغنی. خودرو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.