تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی خودرو در پرونده اجرائی به شماره بایگانی ۹۸۰۷۲۶۱
به موجب پرونده اجرائی به شماره بایگانی فوق ششدانگ یک دستگاه خودرو ، سیستم : پراید ، تیپ : صبا (جی ،تی ایکس) کاربری:سواری ، مدل : ۱۳۷۷ ، رنگ : سفید-سفید -روغنی نوع سوخت : بنزین ، شماره موتور ۰۰۰۶۵۷۷۷ شماره شاسی : s1412277551824 تعداد محور : ۲ ، ظرفیت : جمعاً ۴ نفر ، تعدادچرخ : ۴ ، تعداد سیلندر : ۴ ، به شماره انتظامی ایران ۲۲-۷۱۷ ن ۱۴ متعلق به مرحوم مجتبی نیک پور قمی بدهکار پرونده اجرایی کلاسه ۹۸۰۷۲۶۱ که در قبال بدهی وی بازداشت و در نشانی جیحون مرتضوی کوچه صالحی پلاک ۵ طبقه ۲ تحت حفاظت آقای رضا شریفی متوقف گردیده است طبق نظریه مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۳ کارشناس رسمی دادگستری توصیف خودرو عبارت است از اینکه :قابلیت شماره گذاری دارد،اصالت دارد،بیمه بدنه ندارد ،نقض ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد، درصد لاستیک عقب ۳۰ درصد و لاستیک جلو ۴۰ درصد ،وضعیت بدنه :شاسی های جلو خوردگی دارد کاپوت رنگ شدگی دارد اطراف دارای خطوط سطحی وضعیت فنی : درحد معمول با توجه به مدل و کارکرد و به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال) ارزیابی شده و برابر اعلام بیمه و در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی به نشانی تهران خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از بهشتی کوچه میرزا حسنی پ۳ از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمتی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصد ار مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی از سوی حسابداری و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا بستانکاردرصورت تمایل به رقابت ،خریدار و یا خریداران می بایست تاقبل از شروع مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد همچنین استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا می باشد.این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
تاریخ انتشار آگهی در سایت سازمان : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی – مهین شبیبی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۴۶۲
شماره پرونده : ۱۳۹۸۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۷۲۶۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش  ششدانگ یک دستگاه خودرو ، سیستم : پراید ، تیپ : صبا (جی ،تی ایکس) کاربری:سواری ، مدل : ۱۳۷۷

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.