تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول کلاسه۱۴۰۰۰۱۱۴۴
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۰۰۱۱۴۴ یک دستگاه سواری هاچ بگ تیپ se111 مدل سال ۱۳۹۴ رنگ سفید شماره انتظامی ۵۱-۴۷۵ب۳۱ به شماره موتور: ۱۳۵۳۳۴۴۰۲ m شماره شاسی: nas431100f5820235 ظرفیت ۴نفر تعداد سیلندر۴ نوع سوخت بنزین تعداد محور ۲ تعداد چرخ ۴(حسب اظهار نظرکارشناس اتاق و بدنه سالم و بدون رنگ صندلی ها سالم جلو پنجره سالم چراغ ها سالم سپرها سپر جلو و سپر عقب سالم آمپرها سالم شیشه ها شیشه عقب و شیشه های بغل راست و چپ سالم شیشه جلو ترک خوردگی دارد آینه های بغل سالم برف پاک کن سالم لاستیک های جلو ۷۰درصد و عقب ۶۰ درصد آج دارند ضبط و پخش دارد زاپاس دارد داشبورد سالم نیروی محرکه سالم باطری داردخودروی مذکور دارای بیمه نامه شخص ثالث و معتبر تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۶ میباشد قابلیت شماره گذاری و باز سازی را دارد) متعلق به آقای افشین گل محمدی به شماره ملی :۳۷۳۰۲۳۸۰۵۱ در قبال طلب خانم پرستو ویسه ء وحقوقات دولتی متعلقه بازداشت گردید و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳از طریق اجرای اسناد رسمی سنندج درمحل پارکینگ وسایل نقلیه در پارکینگ نور سنندج از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی اودر جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکورقابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد لازم به ذکر است بدهی های مالیاتی ، عوارض شهرداری ،خلافی ،هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد.
تاریخ نشر آگهی: مورخه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
تاریخ مزایده : مورخه : ۱۴۰۰/۱۲/۳
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
شیوا وجدی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۳۲۰۳۵۰۰۰۱۲۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۳۲۰۳۵۰۰۱۰۴۰

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه سواری هاچ بگ تیپ se111 مدل سال ۱۳۹۴ رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.