تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول کلاسه۹۹۰۰۲۶۱
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۹۹۰۰۲۶۱ یک دستگاه سواری سمند ال ایکس مدل سال ۱۳۸۵ رنگ سفید روغنی شماره انتظامی ۵۱-۴۲۷د۷۱ به شماره موتور: ۱۲۴۸۵۱۸۸۹۲۴شماره شاسی: ۱۷۶۴۲۴۰۲ظرفیت ۵نفر تعداد سیلندر۴ نوع سوخت بنزین تعداد محور ۲ تعداد چرخ ۴(حسب اظهار نظرکارشناس برخی از قسمت های بدنه خودرو نیاز به صافکاری ونقاشی خیلی جزئی دارد آج لاستیک حدود ۷۰درصد میباشد ولی به دلیل خواب زیاد در یک نقطه غیر قابل استفاده شده است به دلیل متوقف بودن زیاد خودرو در پارکینگ مقدار جزئی آفتاب سوختگی دارد که در میزان قیمت آن برابر عرف بازار تاثیر خواهد داشت میزان خلافی ۸۲۰/۰۰۰ تومان میباشد با توجه به اینکه خودرو در یک نقطه به مدت زیاد متوقف بوده و در معرض گرما و سرما قرار دارد لذا روز به روز به استهلاک آن افزوده خواهد شد و اصطلاحا مشتری پسند نبوده و کاهش ارزش پیدا خواهد نمود سرویس کامل خودرو به دلیل توقف بیش از حد در یک مکان ضروری میباشد اعتبار بیمه نامه شخص ثالث خودرو به اتمام رسیده است ) متعلق به آقای فرشاد حسینی به شماره ملی :۴۹۵۹۷۵۷۴۹۳ در قبال طلب خانم لیلا صحراگرد وحقوقات دولتی متعلقه بازداشت گردید و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲از طریق اجرای اسناد رسمی سنندج درمحل پارکینگ وسایل نقلیه در پارکینگ صبای ۲ سنندج از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی اودر جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکورقابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد لازم به ذکر است بدهی های مالیاتی ، عوارض شهرداری ،خلافی ،هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد.
تاریخ نشر آگهی: مورخه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
تاریخ مزایده : مورخه : ۱۴۰۰/۱۲/۲
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۳۲۰۳۵۰۰۰۱۲۶
شماره پرونده : ۱۳۹۹۰۴۰۱۶۵۲۷۰۰۰۰۲۰

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه سواری سمند ال ایکس مدل سال ۱۳۸۵ رنگ سفید روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.