تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده خودرو مربوط به پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۱۹۶۶
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۰۰۱۹۶۶ خودرو سواری هاچ بک جکAT – S5مدل ۱۳۹۸ رنگ سفید روغنی متعلق به آقای هادی شاطری تکبلاغ بوده و دارای شاسی شماره NAKSH7326KB175913 به شماره انتظامی ۳۸ن۶۴۳-۳۰ و شماره موتور HFC4GA31DK0008615 بیمه نامه شخص ثالث سواری هاچ بک جک از شرکت بیمه دانا تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ معتبر می باشد کارکرد و استهلاک لاستیک های جلو وعقب در مجموع در حدود ۲۰ درصد می باشد و دارای ۴/۹۳۵/۰۰۰ ریال جریمه معوقه و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ در پارکینگ سبلان توقیف می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ هفت میلیارد و صد و هشتاد میلیارد ریال( ۷/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال) ارزیابی و قیمت قطعی گردیده است. خودرو مزبور پس از درخواست بستانکار خانم رقیه فخیمی پشتکوه به موجب صورتجلسه بازداشت محلی در پارکینگ سبلان توقیف گردیده است. خودروی فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخه یک اسفند ماه سال یکهزار و چهارصد روز یک شنبه درمحل توقیف خودرو واقع در اردبیل پارکینگ سبلان از طریق مزایده به فروش می رسد. متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند؛ مزایده از مبلغ هفت میلیارد ویکصد وهشتاد میلیون ریال برای خودرو فوق شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب تمرکزوجوه سپرده نزد بانک ملی به شماره ۱۴۰۱۰۰۰۰۴۰۷۵۰۱۳۲۰۷۸۸۰۱۸۳ با شناسه ۹۶۱۰۱۳۲۷۵۱۰۸۵۷۵۰۰۱۸۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱واریز و مستلزم حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . واریز ده درصد برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را پس از مراجعه به حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۳۱۲۴۰۰۰۲۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۰۳۱۲۴۰۰۱۸۱۸

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
خودرو سواری هاچ بک جکAT – S5مدل ۱۳۹۸ رنگ سفید روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.