تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی، از طریق تامین کنندگان صاحب صلاحیت و دارای سوابق کاری در خصوص موضوع مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تحت شماره ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۴۰۰۰۰۲۶ به شرح زیر اقدام نماید
– خرید خدمات مورد نیاز واحدهای ستادی بانک
– مدت و محل اجرا:محل و مدت زمان انجام کار به شرح اسناد مناقصه می باشد

شرایط آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:یک فقره ضمانتنامه بانکی (به غیر از بانک کشاورزی ) دارای حداقل ۳ ماه اعتبار و یا واریز وجه به حساب شماره ۸۵۴۵۷۹۸۵۶ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی به میزان ۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هشت میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال به نام اداره کل تدارکات و خدمات اجرایی بانک کشاورزیهزینه فروش اسناد مناقصه ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. - هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه (نوبت اول و دوم) بعهده برنده مناقصه میباشد
tenders
خرید خدمات مورد نیاز واحدهای ستادی بانک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.