تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده سهام پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۵۲۱
به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق تعداد ۵/۵۰۰ سهم از کل ۴/۴۰۰/۰۰۰ سهم شرکت پرشیا طب روز (کلینیک شایان) به شماره ثبت ۱۹۰۸۶۰ متعلق به مرحوم محمد محسنی نژاد مینایی بدهکار پرونده اجرایی کلاسه فوق که در قبال بدهی وی بازداشت و طبق نظریه مورخ اردیبهشت ۹۸ کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۴۷/۸۷۷/۵۰۰ ریال (چهل و هفت میلیون و هشتصدو هفتادو هفت هزارو پانصد ریال ) قیمت دفتری ارزیابی گردیده است در روز دوشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل اداره پنجم اجرای اسناد رسمی واقع در خیابان قائم مقام فراهانی پایین تر از بهشتی کوچه میرزا حسنی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۴۷/۸۷۷/۵۰۰ ریال (چهل و هفت میلیون و هشتصدو هفتادو هفت هزارو پانصد ریال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. مزایده حضوری است وشرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت ۱۰(ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا بستانکار در صورت تمایل به رقابت ،خریدار ویا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. ضمنا استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا میباشد . این آگهی پس از تایید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۶
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی – مهین شبیبی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۱۰۱۵۰۰۰۴۶۳
شماره پرونده : ۱۳۹۷۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۰۵۲۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
تعداد ۵/۵۰۰ سهم از کل ۴/۴۰۰/۰۰۰ سهم شرکت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.