تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول :
به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۰۰۰۴۸۰ له ماجده ایران منش علیه بهنام یدالهی تیجی که بستانکار در قبال مبلغ ۱۳/۱۶۹/۲۸۰/۰۰۰ ریال اقدام به صدور اجرائیه نمودند که جهت وصول طلب خود نسبت به توقیف سیستمی و فیزیکی خودروی متعلق به آقای بهنام یدالهی تیجی اقدام نمودند که خودروی مزبور در پارکینگ واقع درپارکینگ مازندران می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال(۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) ارزیابی شده، و طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل می باشد: خودرو پژو ۲۰۶ اس دی به شماره انتظامی ۸۶ م ۹۱۴ ایران ۸۲ سال سخت ۱۳۹۳به رنگ خاکستری دارای دو محور – چهار چرخ و نوع سوخت بنزین می باشد به شماره موتور b 0089817 163 و شماره شاسی۶۷۷۵۳۶ naap414d6ej که لاستیک ها ۸۰ درصد و سپر جلو شکسته و دامنه گلگیر عقب سمت چپ و رکاب سمت چپ نیاز به صافکاری و سپر عقب نیاز به نقاشی و پلپیر جلو خط و خش دارد و خودرو سالم و آماده به کار است که خودروی مزبور از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱در اداره ثبت اسناد قائمشهر واقع در آخر خ جویبار نبش بهارستان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد وشرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فیش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۱۱/۱۶
رحمت سلمانی
رئیس ثبت اسناد و املاک قائمشهر
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۱۰۳۷۰۰۰۰۰۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۱۰۳۷۰۰۰۰۴۳۵

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش خودرو پژو ۲۰۶ اس دی سال ساخت ۱۳۹۳به رنگ خاکستری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.