تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۰۰۴۴۵۹
به موجب پرونده اجرائی کلاسه فوق یک دستگاه اتومبیل سواری پراید رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۷ تیپجی تی ایکس آی دارای پلاک انتظامی ۵۵۹د۲۹ایران۳۰متعلق به آقای سجاد صفا به شماره موتور۲۶۷۷۸۸۴وشماره شاسی S1412287560408میباشد که به استناد سندنکاحیه ۴۰۱۶ مورخ ۹۴/۵/۲۵دفترخانه ازدواج ۶و طلاق۶کرج استان البرز درقبال صداقیه خانم نجمه پاشائی اخورعلیائی بردرقید بازداشت میباشد و در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸کارشناسی گردید. توصیف اجمالی آن عبارت است موتور و متعلقات و سیستم انتقال نیرو سالم است اسکلت اتاق سالم درب موتور -گلگیر جلو راست -گلگیر عقب چپ-رکاب راست احتیاج به صافکاری و نقاشی دارد و قطعات تعویضی شامل شیشه جلو چراغ خطر عقب چپ چراغ جلو راست پوسته سپر جلو و عقب به اضافه لاستیک های جلو و عقب ۵۰%سالم است تزیینات ۶۰%سالم است تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰دارای پوشش بیمه نزد بیمه ایران می باشد . با توجه به بازدید بعمل آمده از اتومبیل فوق الاشاره و وضعیت ظاهری و فنی آن و سال ساخت خودرو و نوسانات قیمت و بی ثباتی بازار معاملات اتومبیل قیمت خودرو فوق به میزان ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال تعیین و برآورد می گردد. مزایده در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ در توقفگاه خسروی به نشانی مهرشهر خیابان ولیعصر خیابان دوم غربی جنب آذین خودرو از مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشروحق مزایده نقداوصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روزاداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود. ضمنا وفق ماده ۱۳۶آیین نامه اجرا (اصلاحی)شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
تاریخ انتشار مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۳۱۰۵۱۰۰۰۵۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰۰۴۰۳۱۰۵۱۰۰۳۲۶۸

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش  یک دستگاه اتومبیل سواری پراید رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۷ تیپ جی تی ایکس آی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.