تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول (اتومبیل)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۸۶۰۰۲۳۱وکلاسه دستی شماره ش۱۳۹۴/۸۶ یکدستگاه سواری شخصی (پژو ۲۰۶ ) به شماره انتظامی ۹۳۳ ب ۳۹ سری پلاک ایران۵۶ مدل ۱۳۸۹ رنگ سفید بشماره موتور ۱۴۱۸۸۰۶۹۲۶۹ شماره شاسی ۱۰۲۶۲۸ متعلق به آقای علیرضا شادمندکه توسط ظابطین محترم نیروی انتظامی در محل بندرانزلی پارکینگ کاسپین توقیف گردیده است و آخرین وضعیت خودرو بشرح زیر می باشد :
وضعیت اتاق خودرو دور رنگ بوده آثار کشیدگی جسم نوک تیز درنقاط گلگیر عقب سمت چپ،درب عقب سمت چپ و کاپوت جلو دارد و آثار رنگ پریدگی دردرب صندوق عقب ،سپر عقب و جلو، گلگیر جلو سمت راست ،گلگیر عقب سمت چپ خط خوردگی دارد و گلگیر جلو راست و کاپوت اصطلاحاًرنگ بر روی بدنه آفتاب سوختگی دارد ،چهار حلقه لاستیک خودرو مطلوب بوده و خودرو دارای یک حلقه لاستیک زاپاس که فرسوده و دارای ساییدگی بالا میباشد ،خودرو فاقد ضبط صوت و سیستم صوتی میباشد و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶(حسب استعلام از شرکت بیمه) بیمه نامه خودرو به پایان رسیده است با توجه به در دسترس نبودن سوئیچ خودرو قابلیت روشن شدن نداشته است و کیلومتر کارکرد آن احراز نگردید .
که در قبال قسمتی از طلب مهریه خانم فریبا پورقربانی دیناچالی موضوع سند ازدواج شماره ۲۱۳۸۶ مورخه ۱۳۸۵/۰۱/۰۵دفترخانه ازدواج شماره ۱۸۴ بندرانزلی بموجب نامه اجرای ثبت بندرانزلی بازداشت گردیده و به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون تمامت خودروی فوق الذکر بموجب نظریه شماره ۲۴۸۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ کارشناس ارزیاب وسایل نقلیه موتوری زمینی بمبلغ ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی و بهای آن قطعیت یافته و از طریق مزایده در روزشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل توقیف خودرو واقع در بندرانزلی پارکینگ کاسپین به فروش میرسد . مزایده خودرو مزبور از مبلغ ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال عبارت از یک میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد.طبق بند ۱۹ اصلاحی ماده ۱۳۶ آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت ( به سپرده ثبت به شماره IR970100004052013207536071 نزد بانک مرکزی با شناسه واریز ۹۳۴۱۰۸۵۵۲۱۱۱۷۵۰۰۱۰۰۱۴۰۰۰۲۳۱۵۵۰) و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ واریزی اولیه قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به بیمه و تخلفات راهنمایی و رانندگی و غیره و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد . ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۱۸۵۹۳۰۰۰۰۷۲
شماره پرونده : ۱۳۸۶۰۴۰۱۸۵۹۳۰۰۰۲۰۱

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یکدستگاه سواری شخصی (پژو ۲۰۶ ) مدل ۱۳۸۹ رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.