تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
درپرونده اجرایی کلاسه۹۹۰۰۷۵۰اجرا مدنی مرودشت به موجب دادنامه شماره  مربوطه۹۹۰۹۹۷۷۱۹۹۱۰۰۴۶۰ صادره از شعبه اول داگاه عمومی حقوقی شهرستان مرودشت محکوم علیه شرکت تولید کود بیولوژیک یاشار رامجرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۷۱۲۲محکوم است به پرداخت یکصدو هفتادو شش میلیون و هفتصدو سی دو هزار و چهارصدو پانزده ریال در حق محکوم له آقای غریب عباسی فرزند نجات علی  وهمچنین مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال  بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران (حق الاجرا)که  در این راستا۷ دستگاه الکتروموتور ، ۲ دستگاه مخزن فلزی از اموال محکوم علیه به مشخصات ذیل  توقیف و تحویل امین اموال گردیده است  :
۱- دو دستگاه الکترو موتور چینی مدل Y2-132S-4 سه فاز ، ۵/۵ کیلووات ۱۴۴۰ دور در دقیقه  قیمت پایه دو دستگاه  ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲- یک دستگاه الکترو موتور چینی مدل Y2-112M-4 سه فاز ، ۴ کیلووات ۱۴۴۰ دور در دقیقه به قیمت پایه  ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال
۳- دو دستگاه الکترو موتور چینی مدل Y2-132M-4 و Y132S-4 سه فاز ، ۵ /۷ کیلووات ۱۴۴۰ دور در دقیقه قیمت پایه دو دستگاه ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ریال
۴- دو دستگاه الکترو موتور مدل ۲EG160M4B ایلماز ترکیه سه فاز ، ۱۱ کیلووات ۱۴۶۵ دور در دقیقه با شماره سریال های ۱۶۰۴۷۱۱۴۷ و ۱۶۰۴۷۱۱۴۸ قیمت پایه دو دستگاه ۲۲۴/۰۰۰/۰۰۰ریال
وضعیت الکترو موتورها : همگی نو و راه اندازی نشده اندقیمت پایه ۷ دستگاه الکتروموتور با مشخصات فوق : چهارصد و نود میلیون ریال (۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)ارزیابی میگردد
مشخصات مخازن : ۱- یک دستگاه مخزن فلزی افقی (خوابیده) به قطر ۱۸۵ سانتیمتر و طول ۶ متر و ظرفیت تقریبی ۱۶۰۰۰ لیتر ، وضعیت کارکرده و در حال استفاده می باشد.به قیمت پایه  ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲) یک دستگاه مخزن فلزی افقی (خوابیده) به ابعاد تقریبی ۱۵۵×۱۸۵×۴۵۰ سانتیمتر و ظرفیت تقریبی ۱۳۰۰۰ لیتر ، وضعیت کارکرده و در قسمت پایین جلو و عقب مخزن دارای پوسیدگی و نشتی جزیی می باشد. قیمت پایه دستگاه ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
که اموال مذکور متعلق به محکوم علیه توسط  کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ ۹۳۰/۰۰۰/۰۰۰ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده حضوری در مورخه دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲از ساعت ۹صبح لغایت ۱۱ همان روز  با حضور نماینده دادستانی و رعایت کلیه تشریفات قانونی در محل اجرای احکام حقوقی مرودشت بفروش میرسد اشخاصی که در روز مزایده بالاترین قیمت را اعلام نمایند برنده مزایده محسوب و ده درصد قیمت پیشنهادی در روز مزایده بایستی توسط برنده مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره۰۸۰۱۰۰۰۰۴۰۵۸۰۱۲۹۰۷۶۲۷۳۴۱نزد بانک ملی شعبه مرکزی مرودشت واریز و اصل فیش تحویل دادورز اجرا گردد الباقی حد اکثر ظرف مدت یک ماه  از  روز مزایده وصول میگردد طالبین میتوانند ظرف مدت ۵ روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از  خودروی مورد مزایده بازدید نمایند در صورت انصراف خریدار وجه تودیعی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد .کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند میبایست در تاریخ وساعت اعلامی در محل اجرای احکام مدنی حضور داشته باشند ./
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری مرودشت-جمشید نوروزی نسب
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۴۲۸۱
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۷۱۹۹۱۰۰۲۷۶
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
دو دستگاه الکترو موتور چینی مدل Y2-132S-4 سه فاز ، ۵/۵ کیلووات ۱۴۴۰ دور در دقیقه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.