تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بموجب پرونده اجرائی کلاسه  ۰۰۰۰۸۵۳    محکوم له آقای / خانم    طاهره  احمد پناهی  تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه  بنام  سید میثم  اصنافی  در  / اجرای/  اجرائیه صادره  که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد(خودرو    سراتو ) معادل مبلغ ۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت محکوم به (مبلغ محکوم به ۳۰۷۲۷۰۰۰۰۰۰ریال می باشد)و هزینه دادرسی و  غیره  از طریق مزایده و انتشار آگهی در روز نامه رسمی بصورت سیستم مکانیزه را نموده است به همین سبب در روز  چهار شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ از ساعت  ۰۸/۳۰  الی ۰۹/۰۰در محل اجرای احکام  هشتم مدنی دادگستری شیرازواقع در  شیراز خ شهید جمالی  دادگستری  واحد اجرا احکام اجرا۸ مدنی شیراز  مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  ۳۰ روز از تاریخ مزایده پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت  اول می باشد. ضمنا حداقل ده درصد کارشناسی  به شماره حساب  سپرده  دادگستری بشماره حساب۰۸۰۱۰۰۰۰۴۰۵۸۰۱۲۹۰۷۶۲۷۳۴۱  شماره شبا۹۳۱۱۰۸۱۰۰۱۰۰۰۱۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۶۹۷۷۷۷  مبلغ  ۵۱۶۰۰۰۰۰۰  پس از واریزی  بهمراه داشته باشد. لازم بذکر می باشد شرط حضور در جلسه مزایده حتما همراه داشتن  قبض واریزی  قیمت اولیه کارشناسی مورد مزایده در حق  سپرده دادگستری اعلامی  می باشد. والا حق حضور داده نمی شود.
مدیر اجرای/ دادورز احکام مدنی هشتم  دادگستری شیراز-اکبر حیفر
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۴۶۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۶۹۷۷۷۷
شعبه صادر کننده : شعبه ۸ اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
خودرو سراتو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.