تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

((آگهی مزایده اموال منقول))
به اطلاع عموم می رساندبه موجب دادنامه واجرائیه صادره ازشعبه ۱۴دادگاه حقوقی اراک درخصوص بدهی محکوم علیه آقای حمیدرضا باباخانی مهرآبادی،درپرونده اجرائی کلاسه ۹۹۰۰۷۹۱ ،اموال منقول  با مشخصات ذیل به قیمت پایه کارشناسی  در روزیک شنبه مورخه  ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ رأس ساعت ۱۱صبح درمکان اراک – میدان امام حسین (ع) –کمربندی شمالی–ابتدای شهرک شکوفه –ساختمان دادگاههای حقوقی وکیفری۲ شهرستان اراک –طبقه همکف شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری اراک ازطریق مزایده وبه سبک چوب زنی به فروش می رسد. متقاضیان خریدمی توانندپنج روزقبل ازتاریخ مزایده جهت بازدیدازاموال به محل توقیف اموال مراجعه یابادریافت معرفی و هماهنگی این اجراازاموال بازدیدنمایندودرروزموعود(مزایده)ودرمکان فوق حاضرشوندودرمزایده شرکت نمایند.برنده مزایده کسی خواهدبودکه بالاترین مبلغ راپیشنهادنمایدوضمناًافرادی که قصدشرکت درمزایده رادارندمی بایست قبل ازبرگزاری مزایده ده درصدمبلغ پایه کارشناسی را طی یک فقره چک بین بانکی دروجه دروجه دادگستری به شماره حساب ۵۷۰۱۰۰۰۰۴۰۵۱۰۱۲۹۰۷۵۲۰۳۰۳ نزدبانک مرکزی به همراه داشته باشدودرصورت فروش به قیمت بالاترازپایه ده درصدمابه التفاوت فی المجلس واریزشودالباقی مبلغ را ظرف یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.درصورت عدم واریزمابه التفاوت مبلغ مزایده ظرف مهلت مقررمبلغ ده درصدواریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مشخصات اموال منقول موردمزایده:اموال واقع دراراک خیابان هپکو،فاز ۲ شهیدبهشتی نبش اردیبهشت ۵ ،شیرینی آوازه
۱-فریزرصندوقی استیل ۶ درب زاگرس(کارکرده) یک دستگاه   به مبلغ ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۲-یخچال ایستاده ویترینی ۳ درب جلو شیشه ۲*۲ فاقدمارک(کارکرده) یک دستگاه به مبلغ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۳-وردنه قنادی(خمیرپهن کن)برقی همدان(کارکرده) یک دستگاه   به مبلغ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۴-ترازودیجیتال ۵۰ کیلوئی QUA(کارکرده)  یک دستگاه   به مبلغ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
جمع کل ۴ قلم مبلغ بیست ویک میلیون وهشتصدهزارتومان  جمع کل  ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰  تومان
دادورزشعبه پنجم اجرای احکام مدنی اراک-چلبی ئی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۶۴۶۰۰۰۰۱۳۱۶۹۳
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۸۶۱۱۷۰۰۸۸۹
شعبه صادر کننده : شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فریزرصندوقی استیل ۶ درب زاگرس(کارکرده) یک دستگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.