تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول(مرحله اول )
بموجب پرونده کلاسه  ۰۰۰۰۵۴۷  الفج۵  شعبه ۵ اجرای احکام کیفری شیراز اموال توقیف شده محکوم علیه محمدرضا رجبی   شامل: یک دستگاه سواری پراید سایپا ۱۳۲  بشماره   ۶۱۵  د  ۲۸  –  ۹۳ به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۰ بنزین سوز ( لاستیک ها و باطری فرسوده است. ظاهرا سپر جلو عقب شکستگی دارد . لبه سقف جلو زنگ زدگی دارد . درب جلو و عقب و گلگیر عقب راست دارای آثار تصادف است .درب صندوق عقب دارای اثار فرورفتگی است . بیش از یک سال در پارکینگ متوقف است.  ) که در پارکینگ غدیر  توقیف  می باشد، باتوجه به شناسایی/معرفی مال  توسط محکوم له در راستای  رد مال ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت ۹ الی ۱۰ صبح  مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۲  دردفتر اجرای احکام شماره ۵ شیراز واقع در میدان الله مجتمع قضایی شهید قدوسی شیراز، به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری .به مبلغ ۷۰۰ میلیون  ریال شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ،برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقداً به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه  از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند چنانچه برنده در وقت مقرر ظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد ضمناً طالبین می توانند ۵ روز قبل از تاریخ انجام مزایده از  مورد مزایده دیدن نمایند.
ضمنا هر متقاضی می بایست در وقت مزایده درخواست کتبی خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و کد ملی و شماره همراه  و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته  تحویل دهد .
داشتن کارت ملی و نیز پرینت ثبت نام ثنا الزامی است .
همچنین جهت شرکت در مزاًیده می بایست مبلغ ۱۰ درصد را به حساب سپرده دادگستری شیراز  واریز یا چک تضمین شده یا بین بانکی به همراه داشته باشد و در صورتیکه در زمان شرکت در مزایده قبض واریز یا چک تضمین شده یا چک بین بانکی  به همراه متقاضی نباشد درخواست وی پذیرفته نخواهد شد .
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰۲۷۴۶۵۲
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۰۷۰۱۰۰۰۴۲۸
شعبه صادر کننده : شعبه پنجم اجرای احکام کیفری شیراز

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش یک دستگاه سواری پراید سایپا ۱۳۲ مدل ۹۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.