تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت  اول  )
به موجب پرونده اجرایی به شماره فوق اجرای احکام مدنی دادگاه بخش ممقان  که محکوم له اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نموده است و اموال مورد توقیف و مزایده  که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است که عبارت است ۱- یک دستگاه کولر گازی ۱۸۰۰۰ با مارک DEVOO مستعمل به شماره بارکد C101074870108C22130436 (مدل DSB-128LH) وقدیمی به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  تعیین و برآورد گردیده که حسب درخواست محکوم له وقت مزایده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ روز سه شنبه  ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح تعیین و محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه ممقان خواهد بود و مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه از قیمت پایه کارشناسی شروع  و مال مورد مزایده به کسی واگذار خواهد شد که بالاترین قیمت راپیشنهاد کند برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد از کل مبلغ مزایده را در صندوق دادگاه تودیع و الباقی مبلغ را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده در صندوق دادگاه واریز نمایند در صورت انصراف به هر دلیل وجه تودیعی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد علاقه مندان می توانند ۵ روز قبل از مزایده تا روز قبل مزایده با هماهنگی اجرای احکام از مال مورد مزایده بازدید نمایند ضمنا اجرای احکام تعهدی نسبت به اسناد و مدارک مورد مزایده ندارد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی بخش ممقان – یحیی حبیب زاده
استان آذربایجان شرقی – ممقان – بلوار شهید باکری- شهرک گلسار – دادگاه عمومی بخش ممقان
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۲۳۳۶۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۰۹۲۰۰۰۰۳۳۳۲۸۸
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش ممقان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه کولر گازی ۱۸۰۰۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.