تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

**آگهی جلسه اول مزایده **
درپرونده ۰۰۰۰۴۲۷ اول اجرائیه بر اساس نیابت واصله از شعبه ۱۸۰ اجرای احکام مجتع قضایی شهید مطهری تهران محکوم علیه آقای داود حسینی فرزند پرویزبه نشانی گلستان-مینودشت شهرک صنعتی شرکت افتخار گلستان با وکالت خانم مریم ذنوبی به پرداخت۱-پرداخت مبلغ ۳/۳۹۶/۸۵۲/۵۰۰ ریال در حق محکوم له اقای عبدالمجید سعیدی با وکالت اقای مجید صلحی به نشانی تهران – خیابان شهید بهشتی بعد از چهار راه اندیشه پلاک ۴۹ واحد ۴ وپرداخت مبلغ ۲۵۷/۳۴۲/۵۰۰ ریال نیم عشر دولتی محکوم که در قبال وصول محکوم به تعداد۷۵ سهم از ۸۷۴۰ سهم از ۱۰۰۰۰ سهم شرکت صنایع لبنی همت شیر گلستان واقع در مینودشت شهرک صنعتی متعلق به محکوم علیه سید داود حسینی معرفی گردیده وکارشناسان منتخب دادگستری قیمت هر سهم را به مبلغ ۴۸/۹۱۷/۶۲۲ ریال و ارزش ۷۵ سهم ازسهام متعلق به محکوم علیه به میزان ۳/۶۶۸/۸۲۱/۶۵۰ ریال ارزیابی نموده اند ونظریه مزبورمصون ازهرگونه اعتراضی باقی مانده است لذاحسب درخواست محکوم له اموال راازطریق مزایده درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت درمورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ازساعت ۱۰الی۱۱ صبح باحضورنماینده دادستان اوماموراجراءانجام می گرددقیمت پایه ازمبلغ کارشناسی وبارعایت سایرقیودمندرج درماده۱۳۱قانون اجرای احکام مدنی شروع ومال به کسی تعلق خواهدگرفت که بالاترین قیمت پیشنهادی راقبول کرده است خریداریاخریداران می توانند پنج روزقبل ازفروش وتشکیل مزایده ازاموال موردمزایده باهماهنگی اجرای احکام مدنی بازدیدنموده وسپس درصورت تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید۱۰%بهاءرانقداً ویا بصورت چک پول فی المجلس به عنوان سپرده به واحداجراءتسلیم نمایدوالباقی بهاءراحداکثرظرف یک ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نمایددرغیراین صورت سپرده اوپس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط می گرددهر گونه نقل وانتقال مال بعدازپرداخت تمام بهای آن وتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صورت می گیردوکلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده برنده مزایده است.
مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت- حسینی
توصیف اجمالی اموال مورد مزایده:
مورد مزایده تعداد ۷۵ سهم از ۸۷۴۰  سهم از ۱۰۰۰۰سهام شرکت همت شیر واقع در شهرک صنعتی مینودشت متعلق به اقای داود حسینی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۲۹۰۱۲۲
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۰۲۱۳۳۰۰۶۶۴
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مینودشت

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
تعداد۷۵ سهم از ۸۷۴۰ سهم از ۱۰۰۰۰ سهم شرکت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.