تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
درپرونده کلاسه ۰۰۰۰۲۲۴ این اجرا محکوم علیه آقای امین رحمتی فرزند:محمدمهدی ،محکوم به پرداخت مبلغ ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعلاوه پرداخت خسارات قانونی در حق محکوم له آقای محمد گل آزاد گردیده است نظر به اینکه بابت بدهی محکوم علیه :یک دستگاه خودرو سواری پراید به رنگ مسی متالیک مدل ۱۳۸۹ دوگانه سوز به شماره پلاک ۴۲ ایران ۵۶۷ ط ۶۳ ،لاستیکها ۶۵ درصد،شیشه جلو شکسته،پایه جلو برش خورده،گلگیر جلو چپ تعویضی،بدنه رنگ، معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و کارشناسی گردیده است.
قیمت پایه کارشناسی :۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مقرر گردیده مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ از ساعت۱۰:۳۰الی۱۱:۱۵صبح از طریق مزایده حضوری و باحضور نماینده محترم دادستانی گلبهار در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از مال مورد مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تاهماهنگی لازم به عمل آید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی واگذارخواهد شد و پس از تنفیذ مزایده و مراحل قانونی مال مورد مزایده به خریدار تحویل می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه بخش گلبهار
محمدی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۳۰۵۵۸۳
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۵۱۸۹۳۰۰۲۱۲
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه۱ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گلبهار

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودرو سواری پراید به رنگ مسی متالیک مدل ۱۳۸۹ دوگانه سوز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.