تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول
نوبت اول
حسب نیابت صادره از شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج و کلاسه اجرایی ۰۰۰۰۴۵۸ با موضوع محکومیت پرداخت وجه که محکومٌ له یک دستگاه خودروی متعلق به محکومٌ علیه را به عنوان مال در پرونده معرفی نموده است که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی گردیده است :
یک دستگاه وانت فوتون از نوع دو کابین به شماره پلاک ۳۸- ۶۵۴ م ۱۳ تیپ Tunland مدل ۱۳۹۶ رنگ سفید روغنی ظرفیت ۵ + ۲۸۴۰ تعداد سیلندر ۴ نوع سوخت بنزین – شماره موتور ۳۸۳۷ شماره شاسی ۰۰۰۴۵۴ و از نظر ظاهری نیز درب جلو و گلگیر جلو چپ دارای آثار رنگ پریدگی است . سپر عقب دارای رنگ پریدگی است – گلگیر عقب بصورت فرورفتگی است ارزش خودروی مذکور طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری – میزان هفت میلیارد ریال تعیین گردید که قیمت پایه مزایده بوده و مزایده از این قیمت آغاز خواهد شد و به بالاترین پیشنهاد به فروش می رسد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده و متقاضیان می توانند برای بازدید از خودور مذکور دستکم پنج روز قبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام دادگاه رودهن از آن بازدید کنند . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده دراولین روز کاری بعد از آن در همان مکان و زمان برگزار می گردد . الف
زمان مزایده : ۱۴۰۰/۱۲/۸ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن
دادورز اجرای احکام مدنی رودهن
بهرام بهمن
شماره آگهی : ۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۶۵۷۷۲۲
شماره پرونده : ۹۷۰۹۹۸۲۶۱۱۶۰۱۲۳۱
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش رودهن

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه وانت فوتون از نوع دو کابین به شماره پلاک ۳۸- ۶۵۴ م ۱۳ تیپ Tunland مدل ۱۳۹۶ رنگ سفید روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.