تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۶۶ اجرای احکام مدنی  شورای حل اختلاف  البرز آقای  مهدی بیگدلی فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی در حق آقای  بهزاد و بهنام هردو نجفی و مبلغ۷/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف  مال معرفی شده از سوی شخص ثالت را که عبارت است از : خودروی سواری پراید مدل ۸۳ رنگ مشکی با ظرفیت ۴ و تعداد ۴ سیلندر به شماره انتظامی ۹۸س۸۱۹ ایران ۷۹ به شماره موتور ۰۰۶۶۷۵۹۰ و شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۳۲۱۲۰۲۲با اطاق مستعمل و موتور خاموش شیشه ها و چراغ ها سالم و لاسیتک ها ۴۰درصد سالم و لوازم داخل خودرو مستعمل و درصد استهلاک ۲۵ درصد و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ساعت ۹/۱۵ الی ۹/۳۰  صبح در محل اجرای احکام مدنی البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا ۵ روز  قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است  اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ ۱۰% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی طبق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی  را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ ۱۰% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد ۱۱۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید ./م
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان البرز-ایرج کرمی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۲۲۴۶۰۰۰۰۱۰۳۵۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰۱۱۹۲۰۰۰۰۲۱۴۸۳۶
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهری البرز استان قزوین

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
خودروی سواری پراید مدل ۸۳ رنگ مشکی با ظرفیت ۴ و تعداد ۴ سیلندر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.