تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال
در پرونده کلاسه ۹۷۰۰۴۶  موضوع فروش ماترک مرحوم غلامرضا حق پسند  ،  در اجرای حکم قطعی پس از ارزیابی ماترک توسط کارشناس رسمی دادگستری و انجام سایر تشریفات اداری و درخواست محکوم له  دایر بر مزایده ،  اموال به شرح زیر بصورت مزایده  به فروش می رسد:
اموال مورد مزایده وفق نظریه کارشناسی :
نشانی : نشانی جاده لشت نشاء ، روستای شیرایه ، روبروی مدرسه امام سجاد (ع) ، خانه و محوطه ، برنجکوبی و باغ با کدپستی ۸۳۳۴۷ – ۴۳۴۶۱ و UTM 391740 – ۴۱۳۱۳۵۲
بموجب نامه شماره ۹/۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رشت « … در خصوص تعیین کاربری و اعلام حریم دو قطعه زمین به مساحت های قطعه اول ۴۵۵/۵۵ مترمربع و قطعه دوم با مساحت ۸۳۳/۴۲ مترمربع واقع در روستای شیرایه بر اساس نقشه برداری ارائه شده به استحضار می رساند روستای مذکور دارای طرح هادی مصوب بوده ملک مورد تعرفه ، قطعه اول کاربری مسکونی و در مجاورت معبر مصوب ۸ متری در ضلع های شمال و شرق بوده و قطعه دوم با کاربری مسکونی و در مجاورت معبر مصوب ۲۵ متری و ۸ متری در ضلع های شمالی و غربی در داخل محدوده طرح هادی مصوب روستا واقع شده است . »
۱- عرصه و اعیان خانه و محوطه و تلمبار خانه و محوطه تلمبار ، ملک مورد تعرفه قطعه زمینی است محصور با دیوار از جنس بلوک سیمانی که در حد جنوبی آن کارخانه برنجکوبی و فلخانه مخروبه و داخل آن یکدستگاه ساختمان یک طبقه کرسی بلند با قدمت بیش از ۲۵ سال ساخت و یکباب تلمبار (انبار قدیمی) با دیوارهای باربر ، از جنس بلوک سیمانی قرار دارند . ساختمان مشتمل بر سه اتاق ، آشپزخانه اُپن ، ایوان دارای سربندی با پوشش حلب و زیرسازی چوبی ، سقف از داخل کاذب با اندود گچ ، پنجره ها آلومینیومی ، گرمایش با بخاری گازی است . تلمبار با دیوار از جنس بلوک سیمانی و به ارتفاع ۱/۸ متر روی کرسی و سربندی با پوشش حلب و زیرسازی چوبی است که بخشی از سربندی مرمت و بازسازی شده است . وفق نقشه ابرازی مهندس نقشه بردار منتخب واحد محترم اجرای احکام مساحت ساختمان با ایوان ۱۵۶/۶ مترمربع و تلمبار ۱۰۶/۰ مترمربع و زمین ۱۳۸۳/۹ مترمربع اعلام گردیده است که بخشی از آن در محدوده حریم راه روستایی قرار دارد . ملک از امتیاز آب و برق تکفاز برخوردار است . ارزش مجموع زمین (به کسر زمین فلخانه به مساحت ۱۵۲/۰ مترمربع) و مستحدثات خانه و محوطه و تلمبار بانضمام دیوار محوطه با در نظر گرفتن موارد مشروح و حریم اعلام شده ، به مبلغ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (نوزده میلیارد ریال) به عنوان قیمت پایه تعیین می گردد .
۲- عرصه و اعیان کارخانه برنجکوبی و فلخانه مخروبه و آبریز برنجکوبی و زمین جلوی برنجکوبی ساختمان برنجکوبی وفق نقشه ابرازی مهندس نقشه بردار منتخب واحد محترم اجرای احکام به مساحت ۵۴۸/۶۱ مترمربع ، دارای دیوار از جنس بلوک سیمانی و سربندی با خرپای فلزی و پوشش حلب است . ارتفاع در کناره ها ۴/۵ متر و در وسط ۷/۵ متر از کف بتنی است . دیوارها از داخل تا ارتفاع ۲/۴ متر سیمانکاری و مابقی فاقد اندود است و نمای خارجی بخشی دارای اندود سیمانی و بخشی فاقد اندود است . محوطه فلخانه مخروبه در حد شمال ساختمان کارخانه به مساحت ۱۵۲/۰ مترمربع قرار دارد . بخشی از زمین جلوی کارخانه (حد غربی) به مساحت ۹۸/۰ در حریم راه روستایی قرار دارد . ارزش مجموع کارخانه شامل زمین و ساختمان ، زمین فلخانه با کلیه حقوق تجاری متصوره و در نظر گرفتن حریم اعلام شده به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( بیست میلیارد ریال ) به عنوان قیمت پایه تعیین می گردد .
۳-عرصه و اعیان یک باب مغازه وفق تعرفه طرفین یکباب مغازه به مساحت اعلام شده ۲۳/۰ مترمربع بوده که زمان بازدید بصورت انباری و فاقد درب با دیوار از بلوک سیمانی و سربندی با پوشش حلب و زیرسازی چوبی و فاقد سقف داخلی است . ارزش مغازه شامل مالکیت و حقوق تجاری متصوره برای آن به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( چهارصد میلیون ریال ) به عنوان قیمت پایه تعیین می گردد .
۴-باقیمانده پلاک ثبتی ۱۲۷ / ۱۸ زمین مقر سابق کارخانه برنجکوبی به مساحت ۷۹ مترمربع بصورت سهم مشاع . این قطعه موجب پاسخ بنیاد مسکن دارای کاربری مسکونی است . این قطعه زمین بخشی از پلاک ثبتی ۱۸/۱۲۷ به مساحت کل ۳۰۰ مترمربع بوده که ۲۲۱ مترمربع آن براساس وصیت آن مرحوم به هیات فاطمه زهرا ( س) اهدا شده و باقیمانده یعنی ۷۹ متر مربع از این ۳۰۰ متربصورت مشاعی به فروش می رسد . قیمت کل ۳۰۰ مترمربع ۴،۴۷۵،۸۰۶،۴۵۱ ریال بوده و لذا ارزش پایه  ۷۹ مترمشاع مورد مزایده به مبلغ ۱،۱۷۸،۶۲۹،۰۳۳ ریال ارزیابی شده است .
====================================================================================
دو قطعه باغ مورد ارزیابی توسط کارشناس کشاورزی
قطعه اول یک قطعه زمین پشته در کنار جاده شیرایه و ضلع جنوبی کارخانه شالیکوبی می باشد که  بر اساس نقشه برداری انجام شده ۵۴۳٫۱۶ مترمربع می باشد که مقدار مساحت ۴۵۷٫۵۶ مترمربع آن خارج از حریم و ۸۵٫۶ متر مربع آن در حریم راه قرار دارد. ارزش پایه شش دانگ عرصه با احتساب حریم به مساحت ۵۴۳٫۱۶ مترمربع جمعاً مبلغ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد و ارزش گذاری می گردد. ارزش درختان مستقر روی عرصه این قطعه به تعداد حدود ۵۰ اصله و با سن ۲ تا ۱۲ سال مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد می گردد.ارزش پایه جمع شش دانگ عرصه و اعیان قطعه اول با احتساب و قیمت گذاری حریم مبلغ شش میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال (۶٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) برآورد می گردد.
قطعه دوم در غرب جاده روستای شیرایه واقع شده که محصور در حرایم جاده، کوچه و نهر آبرسان بوده و مساحت آن وفق نقشه ابرازی به مساحت ۱۱۲ مترمربع می باشد که ۵۸٫۶ مترمربع آن در حرایم راه، کوچه و نهر قرار دارد و مقدار مساحت خارج از حریم ۵۳٫۴ مترمربع می باشد . این قطعه محصور در حرایم جاده، کوچه و نهر می باشد. ارزش پایه شش دانگ این قطعه با احتساب حریم به مساحت ۱۱۲ متر مربع جمعاً مبلغ دو میلیارد و شانزده میلیون ریال (۲٫۰۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰) برآورد و اعلام می گردد
====================================================================================
ارزش اموال کارخانه برنجکوبی و مرتبط با آن، شامل ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات پشتیبانی :
۱- خشک کن ها به تعداد چهارعدد(دوعدد با ظرفیت سه تن ودوعدد با ظرفیت ۲/۵ تن) ساخته شده از بلوک و سیمان همراه با مشعل و کلیه متعلقات آنها، به ارزش تقریبی ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۲ – الواتورها ساخت دادکی به تعداد چهاردستگاه( دو دستگاه شش متری، یک دستگاه پنج متری و یک دستگاه چهارمتری) همراه با کلیه متعلقات، به ارزش ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۳ – الک جو به همراه خاک کش و کلیه متعلقات به ارزش ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۴ – پوست کن ایساکی با الکتروموتور۵/۵ کیلووات و کلیه متعلقات به ارزش ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۵ – سفید کن ساخت دادکی با الکتروموتور ۱۱ کیلووات و کلیه متعلقات به ارزش ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
۶ – الک دو طبقه مجهز به دو دستگاه الکتروموتور۱/۵ کیلووات و کلیه متعلقات به ارزش۹۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۷ – ترازوی معمولی(قپان) جدیکار با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم به همراه وزنه ها، به ارزش ۹۰۰۰۰۰۰ریال.
۸ – ترازوی دیجیتال صنایع پندبا ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم به ارزش ۴۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۹ – تیلر میتسوبیشی ۷ اسب بخار با ادوات متعلقه به همراه تریلی(گاری یدک کش) تیلربا دو چرخ و لاستیک خودرویی به رنگ آبی به ارزش ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۱۰ – موتور کوبوتا(کله) ۷ اسب بخار به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۱۱ – سه دستگاه الکتروموتور۱۱کیلووات و چهار دستگاه الکتروموتورخازنی و ۰/۷ کیلووات به ارزش ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ریال.
۱۲ – خرمنکوب قدیمی برنج به ارزش ۳۰۰۰۰۰۰ ریال.
۱۳ – موتور آب روبین “۲ به ارزش ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال.
۱۴ – پمپ لجن کش “۳ و “۴ با شیلنگ خرطومی و شافت ترانسمسیون سیستم قدیمی انتقال حرکت به ارزش ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال.
۱۵ – حق اشتراک و امتیاز برق با قدرت ۴۰ کیلووات همراه با تابلو برق اصلی ، تجهیزات کنترلی و اندازه گیری، تابلو برق اصلی، تابلو خازن و تابلو فرمان با کلیه متعلقات به همراه کابل کشی و تجهیزات شبکه روشنایی داخلی به ارزش۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
۱۶ – حق امتیاز دو خط اشتراک تلفن(۰۱۳۳۴۴۱۰۱۱۳ و ۰۱۳۳۴۴۱۰۰۹۹) با دو دسگاه تلفن به همراه کابل کشی و اتصالات به ارزش ۶۰۰۰۰۰۰ریال.
۱۷ – دوربین های مداربسته به تعداد یازده دستگاه به همراه DVR 16 کانال با کابل کشی ها و اتصالات مربوط به ارزش ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۱۸ – مخازن سوخت چهار عدد با ظرفیت ها و احجام ۲، ۴ ،۶ و ۸ هزار لیتری به همراه اتصالات و شیرآلات به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال.
۱۹ – گاوصندوق دو درب ایران کاوه و میز تحریر فلزی و ماشین حساب رومیزی به ارزش ۱۶۵۰۰۰۰۰ریال.
۲۰ – دو عددکپسول اطفای حریق ۶ کیلوگرمی و یک عددکپسول اطفای حریق ۱۲ کیلوگرمی به ارزش۷۰۰۰۰۰۰ریال.
۲۱ – هواکش صنعتی ساخت خزر فن( نو و تازه) مدلSP 400 – ۴ S به ارزش ۹۵۰۰۰۰۰ریال.
ارزش مجموع بیست و یک ردیف از اموال فوق الذکر جمعا به مبلغ ۱۹۵۶۵۰۰۰۰۰ریال(یک میلیاردونهصدو پنجاه و شش میلیون و پانصدهزارریال) می باشد. ضمنا کارخانه مذکور در روز بازدید غیر فعال و تعطیل بوده است . همچنین همه اموال اشاره شده به غیر از ردیف بیست و یک (۲۱) مستعمل می باشند .
====================================================================================
ارزیابی و قیمت گذاری اموال منقول
۱-ارزش دیگ مسی متوسط آش پزی به مبلغ ۱۰/۷۸۱/۰۰۰ ریال
۲-ارزش ورق حلب ۶ متری (۶×۱) به مبلغ ۱/۸۳۲/۶۰۰ ریال
۳-ارزش حلب کرکره گالوانیزه (۲×۱)تعداد ۱۳ ورق جمعاً به مبلغ ۲/۷۶۴/۰۰۰ ریال
۴-ارزش ورق سایه روشن پلاستیکی (۳×۵/۲) یک ورق به مبلغ ۱/۵۷۰/۰۰۰ ریال
۵-ارزش فرغون دو دستگاه به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶-ارزش فرش ماشینی ۱۲ متری بهشت هلال صادراتی ۶ تخته جمعاً به مبلغ ۷۴/۳۰۰/۰۰۰ ریال
۷-ارزش فرش ۶ متری کارکرده ۲ تخته مستعمل به مبلغ ۲/۶۱۸/۰۰۰ ریال
۸-ارزش فرش دست بافت ۶ متری کارکرده مستعمل ۱ تخته به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۹-ارزش فرش ۶ متری ماشینی اسقاطی ۲ تخته جمعاً به ارزش ۱/۵۷۰/۰۰۰ ریال
۱۰-ارزش کپسول گاز مایع بوتان ۱۱ کیلوئی ۴ عدد به مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۱-ارزش ماشین لباسشوئی LG (ال جی) ۷ کیلوئی کارکرده به مبلغ ۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲-ارزش یخچال فریزر دو درب و ستون کارکرده به مبلغ ۳/۳۵۰/۰۰۰ ریال
۱۳-ارزش چراغ گاز پنج شعله ورونا کارکرده بدون فر مستعمل به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال
۱۴-ارزش یکدستگاه اجاق گاز تک شعله آشپزی کارکرده به مبلغ ۵۴۰/۰۰۰ ریال
۱۵-ارزش یکدستگاه بخاری گازی ۱۸۰۰۰ نیک کالا نو به مبلغ ۲/۴۵۰/۰۰۰ ریال
۱۶-ارزش صندلی پلاستیکی دسته دار ۱۲ عدد کارکرده جمعاً به مبلغ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ریال
۱۷-ارزش بخاری گازی ۱۸۰۰۰ هتا شعله تعداد دو دستگاه کارکرده جمعاً به ارزش ۴/۱۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸-ارزش جاروبرقی سان استار کارکرده مدل ۱۲۱-SB یکدستگاه به مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال
۱۹-ارزش سبزی خرد کن کارکرده یکدستگاه به مبلغ ۹۵۰/۰۰۰ ریال
۲۰-ارزش چرخ گوشت کرونا ۱۲۰۰ کارکرده به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲۱- ارزش یکدستگاه مولینکس کارکرده به مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۲۲-ارزش یکدستگاه تلویزیون ۲۱ اینچ کارکرده مدل سامسونگ به مبلغ ۱/۴۵۰/۰۰۰ ریال
۲۳-ارزش دیگ روی متوسط یک عدد و کوچک یک عدد جمعاً به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲۴-ارزش تشک سنتی ۷ عدد جمعاً به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲۵-ارزش پتوی معمولی ۳ تخته کارکرده جمعاً به مبلغ ۹۶۰/۰۰۰ ریال
۲۶-ارزش پمپ آب تحت فشار مدل لوورا کارکرده یکدستگاه مبلغ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷-ارزش تفنگ دو لول شکاری بدون مارک کارکرده به مبلغ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸-ارزش آبگرمکن ایستاده یکدستگاه کارکرده به مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰ ریال
۲۹-ارزش میز تلویزیون یکدستگاه کارکرده به مبلغ ۵۱۰/۰۰۰ ریال
۳۰-ارزش یکدستگاه گوشی تلفن کارکرده به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال
۳۱-ارزش مجسمه کوچک و بزرگ جمعاً به مبلغ – ریال رویت نگردید.
۳۲-ارزش هود آشپزخانه کارکرده به مبلغ ۵۷۰/۰۰۰ ریال
۳۳-ارزش رینگ و پیستون میتسوبشی یکدست کارکرده به مبلغ ۱/۲۷۰/۰۰۰ ریال
۳۴-ارزش دو عدد داس کشاورزی کارکرده به مبلغ ۵۷۰/۰۰۰ ریال
۳۵-ارزش یکدستگاه گاو صندوق کوچک کارکرده به مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال
۳۶-ارزش سه شاخه ۶ متری نبش ۳ جمعاً به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال
لذا کل ارزش اموال منقول متعلق به مورث جمعاً به مبلغ ۲۱۶،۴۰۵،۶۰۰  ریال برآورد و اعلام میگردد. « دویست و شانزده  میلیون و چهارصد  و پنج هزار و ششصد ریال»
قیمت های فوق به عنوان ارزش پایه از سوی کارشناس دادگستری برآورد گردیده ، مع الوصف مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برندۀ مزایده محسوب خواهد شد.
برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را فی المجلس  به حساب سپرده این دادگستری نزد بانک ملی واریز و سند پرداخت آن را به این اجرا تحویل نموده و مابقی را ظرف یک ماه به همان حساب واریز و سند پرداخت را تحویل این اجرا نماید .  در صورت عدم تأدیه مابقی مبلغ ده درصد واریزی به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد شد.
محل مزایده : دادگاه عمومی حقوقی بخش کوچصفهان – شعبه اجرای احکام مدنی
زمان مزایده: ساعت ۰۹:۳۰  الی ۱۰:۰۰  مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش کوچصفهان
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۴۴۶۰۰۰۰۲۳۶۰۱۴
شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۵۲۲۰۱۰۰۵۴۷
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی بخش کوچصفهان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
کاربری و اعلام حریم دو قطعه زمین به مساحت های قطعه اول ۴۵۵/۵۵ مترمربع و قطعه دوم با مساحت ۸۳۳/۴۲ مترمربع

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.