تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
در پرونده اجرای ۰۰۰۰۳۹۴شماره اجرای  احکام مدنی شورای حل ختلاف ماکو برابر دادنامه صادره از شعبه  سوم شورای حل اختلاف شهرستان ماکومحکوم علیه به پرداخت ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ریال در حق محکوم له محمد قنبری با وکالت علی اکبری محکوم ازمحکوم علیه  مرتضی محمودزاده به شرح ذیل توقیف  وهزینه اجرایی به مبلغ ۴/۰۵۰/۰۰۰ریال وقیمت پایه آن توسط کارشناس محترم منتخب دادگاه تعیین گریده است ./.
مشخصات اموال:
کپسول اکسیژن ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ ریال
بالن کارپت بزرگ ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
سر پیک همراه با لوازم ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال
جمع کل اموال طبق نظریه کارشناسی  ۱۱۴/۷۰۰/۰۰۰ ریال
اینک بنا مراتب مستندابه ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش میرسد متقاضیان میتواند تقاضای خود را به انضمام ده در صد میزان پیشنهادی را به حساب ۲۱۷۱۲۹۰۱۶۱۰۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی واریز ضمن  بازید از اموال موصوف به همراه محکوم به فیش واریزی آن را به شعبه اجرای احکام مدنی شورا ارایه نموده وروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰ صبح جهت شرکت درمحل مزایده در دفتر اجرای احکام  مدنی شورا شرکت نمایند در صورت انصراف از تقاضا بعد از برنده شدن در مزایده وجه سپرده به نفع صندوق دولت ضبط واموال مورد مطاله به نفر دوم مزایده واگذار خواهد شد./.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۵۴۶۰۰۰۰۱۶۹۳۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۵۹۲۰۰۰۰۵۴۳۹۶۱
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان ماکو

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
کپسول اکسیژن – بالن کارپت بزرگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.