تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرائی به شماره بایگانی ۹۹۰۷۹۲۶ ( موتورسیکلت )
ششدانگ یکدستگاه موتورسیکلت ، سیستم: آپاچی ، تیپ : RTR180 ، کارخانه : جهان رو ، زیر کاربری : موتورسیکلت ، سال تولید : ۱۳۸۹ ، رنگ اصلی : مشکی ، شماره تنه: NE8***180B8903547 ، شماره موتور: ۰E6FA2037484 ، حجم موتور : ۱۸۰cc ، تعدادمحور : ۲ ، ظرفیت : جمعاً ۲ نفر ، تعداد چرخ : ۲ ، تعداد سیلندر : ۱ ، VIN:IRAAW8913A2903547 به شماره انتظامی ایران ۱۱۹-۴۱۴۸۵ متعلق به آقای رحیم شریفی (مدیون) که به علت عدم پرداخت مهریه موضوع سند ازدواج شماره ۱۶۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ تنظیمی دفتر ازدواج شماره ۲ قدس استان تهران به تعداد ۱۱۰ (یکصد و ده) قطعه سکه طلای یک بهار آزادی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی به شماره بایگانی ۹۸۰۰۱۹۴ در واحد اجرای اسناد رسمی قدس گردیده که نیابتاً جهت وصول تعداد ۱۱۰ (یکصد و ده) قطعه سکه طلای یک بهار آزادی به اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران ارسال و پرونده اجرائی تحت شماره بایگانی ۹۹۰۷۹۲۶ تشکیل و برابر نامه شماره ۴۵۵۳/۱۳/۲۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ پلیس راهور شهرستان قدس موتورسیکلت مذکور بازداشت و برابر نامه شماره ۴۵۵۳/۱۳/۲۳۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ پلیس راهور شهرستان قدس و به موجب قبض پارکینگ به شماره ۲۲۰۱۵۰۵ در پارکینگ ایران به نشانی تهران ، خیابان خاوران ، مشیریه ، افسریه ، روبروی پارک پامچال متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ توصیف موتورسیکلت عبارت است از اینکه : آینه جلو چپ شکسته ، به علت اینکه مدت طولانی موتورسیکلت در پارکینگ متوقف بوده لذا موتور روشن نشد، وضع کلی در حد مدل سال به نظر می رسد و ارزش موتورسیکلت مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( نود میلیون ریال ) ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار وارده به شماره ۴۰۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ فاقد بیمه نامه میباشد و در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل سالن مزایده اداره اول اجرای اسناد رسمی واقع در تهران، ، خیابان انقلاب ، چهارراه ولیعصر ، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک ۹۱۹ ، ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (نود میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت ۱۰ (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد . این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی است.
تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره آگهی : ۱۴۰۰۰۳۹۰۱۰۱۱۰۰۰۱۹۲
شماره پرونده : ۱۳۹۸۰۴۰۰۱۰۸۲۰۰۰۱۴۵

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
فروش ششدانگ یکدستگاه موتورسیکلت ، سیستم: آپاچی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.