تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان بهارستان بشماره ۰۰۰۰۵۲۵  مورخ  ۱۵/۱۰/۱۴۰۰  محکوم علیه علیرضا ترکاشوند بید کرپه محکوم است به پــرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له بهمن دشتی انگورد ونیز پرداخت مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰  بابت نیم عشر اجرایی درحق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح یک دستگاه وانت مزدا Bi2000 به شماره ۶۴۴د۷۴ایران-۵۵ دارای شماره موتور ۴۸۸۹۱۵ شماره شاسی ۰۱۹۴۸ مدل ۱۳۸۴ رنگ سورمه ای. گلگیر جلو سمت چپ زدگی دارد .چهار طرف وسیله دارای رنگ پریدگی زنگ زدگی و خط و خش می باشد .تجهیزات و تزئینات و صندلی ها  در حد مدل بیمه نامه رویت نگردید .لاستیکها دارای آج حدودا ۵۰درصد  موتور روشن نشد .  ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰ریال معادل صد و سی میلیون تومان ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز  یکشنبه مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی۹:۳۰  از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره ۳ طبقه اول-اتاق مزایده شماره ۱به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.%۶۱
تقی زاده
مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۶۵۲۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰۹۱۹۲۰۰۰۲۱۵۶۱۵۶
شعبه صادر کننده : شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه وانت مزدا Bi2000 –  مدل ۱۳۸۴ رنگ سورمه ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.