تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه ۱۴۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له آقای مهران شفیعی نسب لنگرودی با وکالت خانم فاطمه رهبانی علیه آقای نادری عهدیه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجور معوق و روزانه سه میلیون ریال  بعنوان خسارت تاخیر در تحویل عین مستاجره تا زمان تخلیه و مبلغ  ۱۱/۳۷۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۸ لغایت وصول محکوم به  و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی  به همین منظور اموال ذیل توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت.همچنین طبق نظریه کارشناسی مشخصات اموال به شرح ذیل است.ردیف:۱، شرح:صندلی آرایشگاهی زنانه ، تعداد:۳ دستگاه، مبلغ(ریال):۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ،ردیف:۲، شرح:صندلی چرخدار ،تعداد:۲ دستگاه ، مبلغ(ریال):۸/۰۰۰/۰۰۰ ،ردیف:۳، شرح:صندلی چرخدار طرح کاوپ ، تعداد:۵ دستگاه ، مبلغ(ریال):۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ، ردیف:۴، شرح:میز سر شور ، تعداد:۱ دستگاه ، مبلغ(ریال):۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ، ردیف:۵، شرح:یخچال ایسکول هتلی کوچک، مبلغ(ریال):۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ،ردیف:۶، شرح:میز ناخون ،مبلغ(ریال):۵/۰۰۰/۰۰۰ ،ردیف:۷، شرح:صندلی پتیکور، مبلغ(ریال):۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ، ردیف:۸، شرح:میز ها و آینه های ام دی اف، مبلغ(ریال):۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ،ردیف:۹، شرح:گاز رومیزی و ساعت، مبلغ(ریال):۳/۰۰۰/۰۰۰ ، ردیف:۱۰، شرح:نیمکتهای انتظار و دو عدد میز گرد، مبلغ(ریال):۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ، ردیف:۱۱، شرح: تخت آرایشگاهی، مبلغ(ریال):۷/۰۰۰/۰۰۰ ، جمع کل:۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( یکصد و چهل میلیون ریال) اعلام و برآورد میگردد و مقرر است در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ ساعت ۸ الی ۹ از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان  واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت ۱۰ درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران
شماره آگهی : ۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۶۵۶۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۰۱۲۰۳۴۰
شعبه صادر کننده : شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
صندلی آرایشگاهی زنانه – صندلی چرخدار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.