تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

((  آگهی مزایده اموال منقول – نوبت  اول ))
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه۹۹۰۱۱۸۸ اجرای احکام مدنی محکوم علیه صادق مجیدی ولامدهی فرزند احمد به پرداخت مبلغ ۷۷۴۴۳۶۸۲۲  ریال درحق آقای مهدی فتحی فرزند قربان محکوم گردیده و محکوم له در جهت استیفای محکوم به یک دستگاه خودروی وانت نیسان آبی رنگ مدل ۱۳۹۰ بشماره ۴۳۱ه ۳۵ – ایران ۷۲ با ظرفیت ۲۴۰۰ کیلوگرم و سوخت بنزین که اتاق نیاز به بازسازی داشته و ۴۵ درصد مستهلک بوده و لاستیک های جلو ضعیف و لاستیک های عقب دارای ۷۰ درصد آج بوده مدارک و بیمه نامه خودرو موجود نبوده و انتهای گلگیر عقب راست نیسان تصادف و خوردگی دارد و فاقد باطری می باشد واقع در پاسگاه زارم رود  ،  خودروی موصوف توقیف و از ناحیه کارشناس رسمی به مبلغ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است. با عنایت به اینکه  نظریه ارزیاب در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است لذا خودروی مزبور در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲راس ساعت ۸:۳۰ صبح از طریق مزایده به فروش میرسد متقاضیان میتوانند جهت اطلاع بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  نکا محل برگزاری مزایده مراجعه نمایند.مزایده از قیمت پایه شروع و برنده آن کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد ودر صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر یک ماهه بقیه بها مال را نپردازد ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
صیامی – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری نکا
شماره آگهی : ۱۴۰۰۴۷۴۶۰۰۰۰۲۶۵۸۴۱
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۱۵۹۵۳۰۰۶۴۲
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نکاء

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودروی وانت نیسان آبی رنگ مدل ۱۳۹۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.