تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده منقول نوبت اول
به موجب پرونده کلاسه ۰۰۰۱۵۹۲ شعبه دوم اجرای احکام مدنی مطروحه در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شعبه دوم خوی در خصوص دعوی محکوم له: آقای محمود حیدروند  بطرفیت محکوم علیه: خانم  فایضه خدابخشی و آقای بهمن مصطفایی موضوع نیابت اعطایی شعبه اول مرند بشماره ۱۴۰۰۳۰۹۹۰۰۳۴۵۹۵۹۵۶ به شماره بایگانی ۹۹۰۰۵۳۵ مورخه ۲۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ ،  مبنی بر فروش پلاک انتظامی ۴۲۵ م ۳۴ ایران ۳۷ صادر شده است، نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی خودرو به شرح زیر اعلام گردیده است.
مشخصات خودرو:
شماره انتظامی ۳۷ / ۴۲۵ م ۳۴ نوع سواری به رنگ سفید  تعداد محور ۲ تعداد محور ۴ شماره شاسی naaca1abf235256 نوع سوخت بنزینی سی ان جی با سیستم و تیپ سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۰ بشماره موتور ۱۲۴۸۹۳۰۳۵۳۳ ظرفیت ۵ نفر و اصالت خودرو دارد اطاق و داشبورد و صندلی و جلو داشبورد و تودروزی و آینه و برف پاک کن و چراغ ها و سپرها و شیشه ها سالم می باشد و موتور خاموش بازدید شده است و بیمه شخص ثالث تا مورخه ۰۵ / ۰۱ / ۱۴۰۱ اعتبار دارد خودرو بصورت تمام رنگ می باشد و موتور به علت توقف طولانی مدت در پارکینگ نزدیک به ده ماه نیاز به تعمیر و سرویس کاری دارد لاستیک ها مستعمل و غیر قابل استفاده و نیاز به تعویض دارد
قیمت پایه کارشناسی خودروی سمند به شماره  ۳۷ / ۴۲۵ م ۳۴  به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۰۰ ریال هفتاد میلیون تومان برآورد گردیده است.
مال موصوف در روز سه شنبه مورخه ۰۸ / ۱۲ / ۱۴۰۰ راس ساعت ۳۰ /  ۱۰ الی ۱۱ صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی به فروش خواهد رسید. طالبین می توانند مطابق ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است از ملک مورد نظر بازدید نموده و پیشنهاد خود را با تودیع ده درصد مبلغ پایه به شماره شناسه حساب سپرده دادگستری به شبای ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۵۰۱۲۹۰۷۵۸۱۱۸۶ ir (ده درصد قیمت پایه) بانک ملی شعبه مطهری خوی واریز و تسلیم این اجرا نمایند. مورد مزایده به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده اند فروخته خواهد شد. بلافاصله پس از برگزاری مزایده ما به التفاوت ۱۰ % مبلغ پیشنهادی (فروخته شده) از مبلغ پایه واریزی محاسبه و از برنده اخذ و به سپرده دادگستری واریز خواهد شد. برنده ی مزایده ملکف است ما بقی ثمن معامله را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده واریز در غیر این صورت سپرده واریزی بعد از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مزایده به صورت کتبی خواهد بود. ضمنا جهت دریافت شناسه جهت پرداخت ده درصد قیمت پایه اول وقت اداری روز مزایده به اتاق شماره ۸ مراجعه فرمایید.
نوروزی – مدیردفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۵۴۶۰۰۰۰۱۷۰۱۰۲
شماره پرونده : ۹۹۰۹۹۸۴۱۵۳۰۰۰۰۰۴
شعبه صادر کننده : شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
سواری به رنگ سفید  تعداد محور ۲ تعداد محور ۴ شماره شاسی naaca1abf235256 نوع سوخت بنزینی سی ان جی با سیستم و تیپ سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.