تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی فروش
در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح جلسه مزایده برگزار می شود به موجب پرونده کلاسه ۰۰۰۰۹۹۱ اجرای احکام مدنی با توجه به   خواهان ملکه جولایی    به طرفیت علی اکبر  مزدباف  وکوکب  مزدباف  و سکینه مزدباف  دایر پرداخت ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار ازادی  ا موال بلاملارض مرحوم عبد الرضا مزدباف  به شرح ذیل – سیستم و تیپ: سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره پلاک انتظامی ۸۸۶ ن ۱۶/ ایران۲۴ ۲- مدل: ۱۳۸۸ رنگ: سفید روغنی تعداد محور: ۲ تعداد: چرخ: ۴ نوع سوخت: بنزین تعداد سیلندر: ۴ ۳- شماره موتور: ۳۰۴۶۹۷۳ فابریک مطابق شماره شاسی: S1412288106558فابریک مطابق ۴- اتاق سالم ۵- تجهیزات: هنگام بازدید سالم موتور: هنگام بازدید سالم آماده بکار گیربکس: هنگام بازدید سالم تودوزی: سالم دارای پلاک مشخصات مطابق فابریک با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن مدل سواری فوق الذکر، ارزش پایه آن مبلغ ،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل هفتاد میلیون تومان وسواری پژو پارس به شماره پلاک انتظامی ۷۴۸ ن ۵۲/ ایران۲۴ ۲- مدل: ۱۳۸۹ رنگ: سفید روغنی تعداد محور: ۲ تعداد: چرخ: ۴ نوع سوخت: بنزین گاز تعداد سیلندر: ۴ ۳- شماره موتور: ۱۲۴۸۹۰۴۶۳۵۴ فابریک مطابق شماره شاسی: NAAN21CA4AK781197فابریک مطابق ۴- اتاق سالم ۵- تجهیزات: هنگام بازدید سالم موتور: هنگام بازدید سالم آماده بکار گیربکس: هنگام بازدید سالم تودوزی: سالم دارای پلاک مشخصات مطابق فابریک با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن مدل سواری فوق الذکر، ارزش پایه آن مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل یکصد و بیست میلیون تومان کارشناسی و موتورسیکلت کبیر رو ۱۲۵CC به شماره پلاک انتظامی ۹۱۴۶۵ / ایران۵۶۳ ۲- مدل: ۱۳۸۷ رنگ: قرمز گوجه ای تعداد محور: ۲ تعداد: چرخ: ۲ نوع سوخت: بنزین تعداد سیلندر: ۱ ۳- شماره موتور: ۲۰۰۸۷۸۷۹۱ فابریک مطابق شماره شاسی: NCV***125B8702253فابریک مطابق ۴- بدنه سالم ۵- تجهیزات: هنگام بازدید چراغ راهنمای جلو چپ شکسته موتور: هنگام بازدید سالم آماده بکار زین : مستعمل دارای پلاک مشخصات مطابق فابریک با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن مدل موتورسیکلت فوق الذکر، ارزش پایه آن مبلغ ،۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل پنج میلیون تومان توقیف و لف)یکباب آپارتمان مسکونی تحت قسمتی از پلاک ثبتی شماره ۸۸۷۳ فرعی از ۱۱و۱۲ بخش ۵ شوشتر، طبقه اول واحد شماره ۳، واقع شوشتر-مسکن مهر تعاونی مسکن شماره ۱۱ کارکنان کشت و صنعت کارون،متعلق به آقای عبدالزضا مزدباف فرزند کلات. *ملک موصوف بصورت یکبابب آپارتمان مسکونی بوده که در یک مجتمع ۴ طبقه،طبقه اول واحدشماره ۳ قرار داشته و دارای پارکینگ و همچنین بصورت نیمه کاره بوده و فقط عملیات سفت کاری فضای داخلی آن انجام شده است.لذا با عنایت به وضعیت موجود و لحاظ عدم اخذ سند مالکیت ششدانگ، ارزش آپارتمان مذکور مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه میلیاردو پانصد میلیون ریال)تعیین و اعلام می گردد. ب)یکباب ساختمان مسکونی تحت پلاک ثبتی شماره ۲ فرعی از ۸۶۴ بخش یک شوشتر،واقع در شوشتر خیابان امام خمینی(ره) میدان حاج سلیمان ،متعلق به آقای عبدالرضا مزدباف فرزند کلات(به نسبت ۴ دانگ مشاع از ششدانگ) ۱- مساحت عرصه مطابق سند مالکیت ۱۶۲٫۶۸ مترمربع از قرار هر مترمربع ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جمعاً: ریال ۱۹٫۵۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰= ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۱۶۲٫۶۸ ۲-مساحت اعیانی ۱۱۷ مترمربع از قرار هر مترمربع ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جمعاً: ریال ۱٫۴۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰= ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰× ۱۱۷ ۳- اشتراکهای آب وبرق وگاز جمعاً : ریال ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ـ* جمع کل ارزش ششدانگ ملک مذکور مبلغ ۲۱٫۰۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ریال(بیست و یک میلیاردوبیست و پنج میلیون و ششصد هزار ریال) تعیین و اعلام میگردد.( ارزش ۴ دانگ ۱۴٫۰۱۷٫۰۶۶٫۶۶۷ می باشد)  اعلام گردیده است .جلسه دردفتراجرای احکام مدنی شوشتربا حضور نماینده محترم دادستان عمومی تشکیل می گردد به استناد ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمت کارشناسی شروع می شود و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید .متقاضیان می توانند سه روز قبل از مزایده جهت بازدید حضور یابند وجهت شرکت در مزایده ده در صد قیمت کارشناس را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. و برنده مزایده ، الباقی مبلغ را باید ظرف یک ماه به صندوق دادگستری واریز نماید بدیهی است وفق مقررات ذیل ماده ۱۲۹قانون اجرای احکام در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر(حداکثر یک ماه ) بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدمیگردد.
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۰۲۲۵۲۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۷۹۲۰۰۰۰۲۹۲۳۸۰
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شوشتر

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
سیستم و تیپ: سواری پراید جی تی ایکس آی مدل: ۱۳۸۸ رنگ: سفید روغنی و وسواری پژو پارس به شماره پلاک انتظامی ۷۴۸ ن ۵۲/ ایران۲۴ ۲- مدل: ۱۳۸۹ رنگ: سفید روغنی و و موتورسیکلت کبیر رو ۱۲۵CC مدل: ۱۳۸۷ رنگ: قرمز گوجه ای و یکباب آپارتمان مسکونی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.