تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول (جلسه اول)
در پرونده کلاسه ۰۰۰۱۶۱۸  به موجب اجرائیه صادره از شعبه  ۲۴۲ دادگاه خانواده یک تهران (شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران) ، لها خانم اعظم سیفی مازندرانی علیه  اقای علیرضا خدادادی (با توجه به فوت محکوم علیه ورثه :۱-نازنین خدادادی۲-عزت اله خدادادی ۳-مریم مرادی)  محکوم علیهم محکومند به پرداخت ۹ عدد سکه تمام بهار ازادی و ۳ عدد ربع سکه بهار ازادی مقوم به مبلغ ۱/۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته چون نامبرده در موعد مقرر قانونی ، مفاد حکم را اجرا نکرده است . حسب تقاضای محکوم لها اموال منقول محکوم به شرح زیر به وسیله این مرجع توقیف و توسط کارشناس رسمی / خبره دادگستری ارزیابی گردیده است و مقرر است  مزایده درتاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ از ساعت ۸:۰۰ الی وقت مقرر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد به فروش برسد مزایده از قیمت ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید . قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا موجودی در کارت بانکی (به همراه پرینت موجودی) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه ظرف مهلتی که از سوی این مرجع تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را پرداخت نکرد ۱۰ درصد مبلغ پرداخت شده به نفع دادگاه ضبط و مزایده تجدید می گردد
اعتراض راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت )مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا”طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و اموال مورد مزایده و بهای آن بدین شرح است .(مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۴ به رنگ خاکستری به شماره انتظامی ۱۲۲ ق ۸۵ ایران ۵۵ به شماره شاسی ۱۷۲۰۰۱۱۸ و شماره موتور ۱۲۴۸۴۰۴۹۲۸۶ که از نواحی درب موتور ،گلگیر جلو راست ، گلگیر عقب چپ خوردگی دارد ،در اطراف نیز غری و خوردگی دارد، ضبط و باند ندارد ، باطری ندارد و از نظر موتور و گیربکس سالم است (فنی سالم است) .)
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد
ترکاشوند
شماره آگهی : ۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۶۶۱۱۷۶
شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۰۲۰۱۲۰۰۷۱۹
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۴ به رنگ خاکستری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.