تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
درپرونده کلاسه۹۸۲۲۰۰اجرایئ صادره از شعبه سوم محکوم علیه سید روح اله حسینی نیا فرزندسید احمد محکوم به پرداخت مبلغ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ۶/۴۰۰/۰۰۰ریال حق الوکاله درحق مجتبی حمیدی فرزنداکبروهمچنین طی نامه شماره۹۹۰۱۱۷۸مورخه۴۰۰/۰۷/۱۸واصله ازشعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری زنجان محکوم به پرداخت مبلغ۷۰۵/۶۴۱/۰۹۰ریال بابت اصل خواسته درحق علی پیر محمدی فرزنداسداله ومبلغ۵۷/۳۴۳/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی برای هردو پرونده بنفع صندوق دولت گردیده است در اجرای مفاد احکام صادره(۹۸۲۲۰۰و۹۹۰۱۱۷۸) با معرفی شخص ثالثی بانام سید احمد حسینی با کدملی۴۲۸۴۰۸۶۸۵۵ براساس تبصره ذیل ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی یک دستگاه خودروی سواری پژو۲۰۶هاچ بک با شماره انتظامی۷۴۹ص۵۱ایران۸۷با شماره موتور۳۳۶۹۸۱۳وشماره شاسی ۸۰۶۰۹۰۲۰مدل ۱۳۸۰برنگ مشکی-روغنی بنام خویش توقیف گردیده است و توسط هیئت۳نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال قیمت گذاری شده و قراراست از طریق مزایده حضوری در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۰۷روز شنبه راس ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه۳دادگستری زنجان به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و ۱۰درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک هفته وصول گردد در غیر اینصورت ۱۰درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.
عباسی-مدیر اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری زنجان
شماره آگهی : ۱۴۰۰۱۱۴۶۰۰۰۰۰۵۹۷۳۱
شماره پرونده : ۹۸۰۹۹۸۲۴۰۰۳۰۱۰۲۴
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یک دستگاه خودروی سواری پژو۲۰۶هاچ بک مدل ۱۳۸۰برنگ مشکی-روغنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.