تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

حسب اجرائیه صادره درخصوص پرونده اجرایی شماره ۱۴۰۰۶۶۰ – اجرا  مربوط به محکوم له زینب کوشکی به طرفیت مرتضی پیردایه  به خواسته مطالبه وجه  باتوجه به تقاضای ذینفع ومطابق نظریه کارشناسی، شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بروجرد درنظر دارد ازطریق مزایده حضوری اقدام به فروش بامشخصات ذیل نماید.
طالبین می توانند حداقل پنج روز قبل از مزایده باهماهنگی اجرای احکام بازدید نموده درصورت تمایل به شرکت در مزایده لازم است حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت وجه نقد همراه داشته باشند تادرصورت ارائه بالاترین قیمت وجه مذکور به حساب  سپرده دادگستری  واریز گردد و مابقی ثمن مورد مزایده نیز می بایست حداکثر ظرف مهلت مقرر از طریق اجرا از تاریخ مزایده به حساب مذکور پرداخت گردد درغیر اینصورت مبلغ ده درصد سپرده شده قبلی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده و مزایده نیز باطل خواهد شد .
مورد مزایده: یکدستگاه خودرو پژو GLX به شماره شهربانی ایران ۴۱ – ۷۵۷ م ۳۷ -مدل ۱۳۸۰    رنگ مدادی      شماره موتور ۲۲۵۲۸۰۱۵۹۱۱      شماره شاسی ۸۰۳۱۱۵۳۸۳
-وضعیت موتور نامشخص    وضعیت اتاق مستعمل مقداری خط و خش و رنگ دارد    شیشه ها سالم
– لاستیک ها فرسوده                بیمه نامه شخص ثالث ندارد
-ارزش وسیله ۴۰۰۰۰۰۰۰تومان می باشد./
مکان مزایده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجرد
زمان مزایده: ۱۴۰۰/۱۲/۹  ساعت ۱۰
مدیر اجرای احکام شعبه اول مدنی دادگستری بروجرد
محمدرضا کوشکی
شماره آگهی : ۱۴۰۰۳۶۴۶۰۰۰۰۱۲۵۴۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰۳۶۹۲۰۰۰۰۹۰۵۷۵۱
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجرد

شرایط آگهی

اعلام نشده
tenders
یکدستگاه خودرو پژو GLX به شماره شهربانی ایران ۴۱ – ۷۵۷ م ۳۷ -مدل ۱۳۸۰    رنگ مدادی     

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.